• Зголошення до участі в іспиті восьмикласника під час головного терміну учнів, які є громадянами України, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 п. 1 закону від 12 березня 2022 р. Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

      

     1. Батьки або опікуни учня – громадянина України не пізніше ніж до 30 вересня 2022 р. подають директорові школи письмову декларацію із зазначенням сучасної іноземної мови, з якої учень – громадянин України складатиме іспит восьмикласника (додаток 3d).
     1. Директор школи до 30 листопада 2022 р. передає через               директорові окружної екзаменаційної комісії інформацію про учнів – громадян України, які складатимуть іспит восьмикласника.
     1. У випадку учня – громадянина України, який розпочав навчання у VIII класі початкової школи після 30 вересня 2022 р., декларацію можна подати пізніше (до 15 березня 2023 р.). Інформацію про декларацію, подану після 30 вересня 2022 р., директор школи передає до ОЕК негайно, не пізніше ніж до 22 березня 2023 р.
     1. Учню – громадянину України, який хоче складати іспит восьмикласника, надається можливість адаптації умов і форми проведення іспиту восьмикласника, про які йдеться в Повідомленні про адаптацію (Таблиця 1.18), на основі позитивного висновку педагогічної ради.
     1. У випадку учня – громадянина України, який розпочав навчання у VIII класі початкової школи після 30 вересня 2022 р., директор школи або уповноважений ним учитель зобов'язаний ознайомити учнів – громадян України та їхніх батьків/опікунів з інформацією про можливі способи адаптації умов або форми проведення іспиту до індивідуальних потреб учня, передавши їм цю інформацію у перекладі українською мовою у терміни, що дозволять їм подати декларацію про складання іспиту, не пізніше ніж до 8 березня 2023 р.
     1. Директор школи або уповноважений ним учитель повідомляє в письмовій формі батьків/опікунів учня – громадянина України про рекомендовані способи адаптації умов або форми проведення іспиту восьмикласника до освітніх потреб і психофізичних можливостей цього учня, передаючи Таблицю 1.18 (у перекладі українською мовою) з зазначеними способами адаптації умов або форми проведення іспиту, наданими учню.
     1. Батьки/опікуни учня – громадянина України підтверджують одержання інформації, зазначеної в п. 6, підписуючи примірник роздрукованої Таблиці 1.18, який залишається в документації школи, протягом 3 робочих днів з моменту отримання письмової інформації, про яку йдеться у п. 6.
     1. Можливі способи адаптації умов або форми проведення іспиту восьмикласника до потреб учнів – громадян України визначені у поданій нижче таблиці (ідентичній з Таблицею 1.18 у повідомленні про адаптацію).

     Tabela

     1.18

      

     Uprawnieni

     do dostosowania

     Мають право на адаптацію

     Dzieci i młodzież będący obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

     Діти і молодь, які є громадянами України, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 п. 1 Закону від 12 березня 2022 р. Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

     Podstawa

     Uprawnienia

     Підстава права

     Pozytywna opinia rady pedagogicznej

     Позитивний висновок педагогічної ради

     Oznaczenie arkusza

     Позначення аркуша

     W przypadku arkuszy z języka polskiego i matematyki: O**U-C00

     Зошит з польської мови і зошит з математики: O**U-C00

      

     W przypadku arkuszy z języka obcego: OJ*U-100

     Зошит з іноземної мови: OJ*U-100

     Czas trwania egzaminu z przedmiotów

     Тривалість іспиту

     з предметів

     język polski

     польська мова

     matematyka

     математика

     język obcy

     іноземна мова

     do 210 minut

     до 210 хвилин

     100 minut

     100 хвилин

     90 minut

     90 хвилин

     Możliwe sposoby dostosowania

     Можливі способи адаптації

     (dyrektor szkoły zaznacza w                sposoby dostosowania wskazane przez radę pedagogiczną oraz zaakceptowane przez rodziców [opiekunów] niepełnoletniego zdającego)

     (директор школи зазначає в                способи адаптації, рекомендовані педагогічною радою та прийняті батьками [опікунами] неповнолітнього екзаменованого)

     1. Arkusze dostosowane do potrzeb zdających:

     Зошити, адаптовані до потреб екзаменованих:

     1. arkusz z języka polskiego – arkusz treściowo tożsamy z arkuszem dla ucznia, o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, z kolejnymi dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia tłumaczone na język ukraiński (ale: teksty i zadania w języku polskim, zapisywanie rozwiązań do zadań – w języku polskim)

     зошит з польської мови – зошит за змістом збігається з зошитом для учня, визначеного ст. 165 п. 1 Закону від 14 грудня 2016 р. Освітнє право (іноземець), якому обмежене знання польської мови ускладнює розуміння прочитаного тексту, з наступними адаптаціями, тобто інструкції і питання перекладені українською мовою (але тексти і зміст завдань – польською мовою, запис відповідей до завдань – польською мовою)

     1. arkusz z matematyki – arkusz treściowo tożsamy z arkuszem dla ucznia, o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, ale pełna treść arkusza, tj. instrukcje, polecenia do zadań, treść zadań – tłumaczone na język ukraiński; zapisywanie rozwiązań zadań możliwe w języku ukraińskim

     зошит з математики – зошит за змістом збігається з зошитом для учня, визначеного ст. 165 п. 1 Закону від 14 грудня 2016 р. Освітнє право (іноземець), якому обмежене знання польської мови ускладнює розуміння прочитаного тексту, але повний зміст зошита, тобто інструкції, питання до завдань, зміст завдань перекладені українською мовою; відповіді до завдань можна записувати українською мовою

     1. arkusz z języka obcego nowożytnego – arkusz treściowo tożsamy z arkuszem w formie standardowej („100”), z dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia tłumaczone na język ukraiński, zadania w języku obcym lub języku ukraińskim, zapisywanie rozwiązań do zadań – w języku obcym lub języku ukraińskim (zgodnie z poleceniem).

     зошит з сучасної іноземної мови – зошит за змістом збігається зі стандартним зошитом („100”), з адаптаціями, тобто інструкції і питання перекладені українською мовою, зміст завдань – іноземною мовою або українською мовою, записи відповідей до завдань – іноземною мовою або українською мовою (згідно з питанням).

     Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. „Czas trwania egzaminu z przedmiotów” powyżej.

     Вказана на титульному аркуші зошита тривалість роботи залишається без змін (не вимагає продовження) – пор. „Тривалість іспиту з предметів” вище.

     1. Możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali (dotyczy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego), jeżeli – ze względu na przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 210 minut – jest to konieczne do przeprowadzenia egzaminu dla wszystkich zdających w niezakłócony sposób.

     Можливість складання іспиту в окремій залі (стосується іспиту восьмикласника з польської мови), якщо це необхідно для забезпечення безперешкодного складання іспиту для всіх екзаменованих, зокрема, у зв’язку з продовженням проведення іспиту до 210 хвилин.

     1. Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) na egzaminie z języka polskiego. Słownik zapewnia szkoła lub uczeń.

     Можливість користуватися двомовним словником у паперовій або електронній версії (польсько-українським та українсько-польським) під час іспиту з польської мови. Словник забезпечує школа або учень.

     1. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

     Застосування особливих критеріїв оцінювання відповідей до завдань відкритого типу з польської мови, як до учнів зі специфічними труднощами у навчанні, за погодженням з директором відповідної окружної екзаменаційної комісії.

     1. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa, pedagoga (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub zapewnienia wsparcia psychologicznego.

     Забезпечення присутності спеціаліста, наприклад, психолога, педагога (може бути членом спостережної комісії), якщо це необхідно для утримання належного контакту з екзаменованим або надання психологічної підтримки.

     1. Zapewnienie obecności tłumacza (język polski – język ukraiński), który przekaże zdającym informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu przekazywanych przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

     Забезпечення присутності перекладача (польська мова – українська мова), який

     перед початком роботи з екзаменаційним аркушем передасть екзаменованим

     інформацію про правила проведення іспиту.

     1. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (możliwe w przypadku gdy uczeń rozumie język polski, jednak ma problemy z płynnym czytaniem tekstu pisanego).

     Допомога вчителя (члена спостережної комісії), який перед тим, як учень приступить до роботи, один раз вголос читає з резервного зошита по черзі всі тексти, що складаються з 250 слів або більше, які є основою завдань іспиту восьмикласника з польської мови (це можливо у випадку, якщо учень розуміє польську мову, але має проблеми з плавним читанням письмового тексту).

     1. Skorzystanie z dostosowań przewidzianych w Komunikacie dla poszczególnych grup zdających. Dostosowanie takie wymaga pisemnego porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

     Використання адаптацій, передбачених у Повідомленні для особливих груп

     екзаменованих. Такі адаптації вимагають письмового узгодження між директором

     школи та директором відповідної окружної екзаменаційної комісії.