• KONKURSY SZKOLNE 2020/2021

    • WIOSNA WIDZIANA Z OKNA - konkurs | Samorząd Uczniowski

     Z okazji pierwszego dnia kalendarzowej wiosny zachęcamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, organizowanym przez Samorząd Uczniowski.
     By wziąć udział w konkursie, wystarczy spojrzeć na widok malujący się za oknem, odszukać elementy świadczące o wiośnie, a następnie wykonać wszystkiemu zdjęcie, które będzie odpowiadało hasłu: WIOSNA WIDZIANA Z OKNA.

     Na prace czekamy do 7 kwietnia 2021 r.

     Zdjęcia, proszę, przesyłać za pośrednictwem platformy Microsoft Teams do p. Katarzyny Dobrowolskiej lub p. Katarzyny Leszczyńskiej.

      


     Ogłaszamy konkurs muzyczny dla klas V i VI na najlepiej zagraną piosenkę ludową na dzwonkach lub flecie prostym.(tekst nutowy jest przekazany uczniom przez Teams) Swą prezentację uczniowie przesyłają lub grają na zajęciach. Zgłoszenia proszę kierować do nauczycieli muzyki do 25.02.2021. M. Kwiatkowska i M Cichocka


     Zapraszamy uczniów klas 5-8 do udziału w konkursie z biologii Olimpus. Konkurs odbędzie się 26.03.2021 r.
     Zgłoszenia prosimy kierować do nauczycieli biologii do dnia 24 lutego.
     Opłatę w wysokości 10 zł prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców z podaniem imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz nazwy konkursu.
     Numer konta Rady Rodziców: Plus Bank
     32 1680 1248 0000 3000 1471 0014
     tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa konkursu.

     Agnieszka Dąbrowska


      

      

      

     Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas I - III do udziału w konkursie plastycznym.

     Temat 1: Zimowe krajobrazy
     -praca plastyczna indywidualna,
     -technika dowolna,
     -format A3.

     Temat 2: Pomagamy zwierzętom zimą
     -praca plastyczna indywidualna,
     -forma PLAKATU,
     -technika dowolna,
     -format A3.

     Ocenie podlega:
     -zgodność z tematem,
     -pomysłowość,
     -estetyka pracy.

     Prace przynosimy do sali 103 lub sali 104 do 19 lutego 2021 roku.
     Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy SU i stronie internetowej szkoły.

     Samorząd Uczniowski I - III


      

      

     XI Ogólnopolski Konkurs Literacki
     dla
     uczniów klas 7-8 szkół  podstawowych i uczniów szkół średnich
     LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
     pod hasłem

     Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

     Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat (klasy 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich). Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły, w których się kształcą.

     Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi, składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:

     Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

     Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel – opiekun ze strony szkoły, telefon kontaktowy do szkoły, e-mail szkoły.

     Teksty wraz z powyżej wymienionymi danymi  należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: literacki-sms.blogspot.com  do dn. 5 marca 2021 r. Teksty przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną nie biorą udziału w konkursie.          

     Za pośrednictwem formularza elektronicznego uczestnik potwierdza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu. Pisemną zgodę wraz z informacją o wyrażeniu/ niewyrażeniu zgody na publikację wizerunku dostarczają wyłącznie laureaci zaproszeni na udział w finale konkursu w siedzibie organizatorów w Lublińcu.

     Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą elektroniczną (na podany w formularzu adres e-mail szkoły) lub telefoniczną (na podany w formularzu nr telefonu szkoły) nastąpi do dnia 12 marca 2021 roku. Wręczenie nagród odbędzie w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 11.00. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu ul. Ks. płk Jana Szymały 3,  woj. śląskie.

     Wyniki oraz  wyróżnione teksty zostaną  zamieszczone  na stronie internetowej konkursu literacki-sms.blogspot.com. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu konkursowego i zdjęć z finału w celach promocyjnych.


     Ocenie jury podlegać będą:         
     - trafność i uniwersalna wymowa tekstu,

     - oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)

     Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.

     Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.

      

     Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Organizatorzy nie wysyłają uczestnikom dyplomów za udział w konkursie.

                                                                                      

                                                                                                               Organizatorzy:

     Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu
     Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu

      

      

      

      

      

      

      


     Drodzy Uczniowie,
     na prośbę Pani Anny Fiszer-Nowackiej, Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo zapraszamy Was do udziału

     w Wojewódzkim Konkursie Fotograficzno – Literackim „Łap Chwilę”

     pod hasłem  „Z perspektywy przechodzenia”

     Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od 9 do 19 roku życia uczęszczających do szkół na terenie województwa mazowieckiego. Do konkursu można zgłaszać się przez placówkę, jak również indywidualnie. Z racji istniejącej sytuacji, zachęcamy do zgłaszania się do konkursu indywidualnie.
     Dla osób nagrodzonych i wyróżniających się przewidziane są nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.
     Wszystkie informacje i regulamin konkursu dostępne na www.zwpek.pl oraz
     www.facebook.com/MDKwola .

     Prosimy dobrze zapoznać się z całym regulaminem i jego załącznikami.

     Uczniowie, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursie przez naszą Szkołę, proszę zgłoszenia i ew. pytania kierować do mnie, najlepiej Librusem.

     Agnieszka Iwanek

      


     Ogólnoszkolny Konkurs Czytelniczy
     „Bemowski krajobraz z książką”

     Organizator: biblioteka szkolna
     Cele konkursu:
     - promocja czytelnictwa,
     - zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze, kulturowe i urbanistyczne naszej Dzielnicy,
     - rozwijanie wyobraźni i umiejętności manualnych dzieci.
     Zasady uczestnictwa:
     1. Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów naszej Szkoły od kl. 1 - 8.
     2. W konkursie należy wykonać pracę w formacie A4 wybraną przez siebie techniką plastyczną:
     - rysunek, malunek, wyklejanka – dla uczniów klas I-III,
     - rysunek, malunek, grafika komputerowa – dla uczniów klas IV-VIII,
     ilustrującą wybrany fragment Bemowa z wkomponowanym motywem książki.
     3. Jury konkursowe w ocenianiu prac będzie uwzględniać:
     - oryginalność, pomysłowość ukazania tematu, pracochłonność oraz estetykę wykonania.
     4. Wykonane i podpisane na odwrocie prace składamy w bibliotece szkolnej do dnia 23 października.
     5. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi 27 października.
     6. Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody podczas apelu podsumowującego półrocze.
     7. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na publikację jego pracy oraz nazwiska na stronie Szkoły.
     Konkurs organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
     Zapraszamy!


     III edycja Warszawskiego Konkursu Zoologicznego IRBIS organizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
     Tytuł tegorocznej edycji: „Wszyscy jesteśmy znad morza”

     W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych, z klas 6-8.

     Konkurs podzielony jest na dwa etapy: etap I (szkolny) i etap II (zewnętrzny) polegający na nadesłaniu do Organizatora, czyli do Warszawskiego ZOO nakręconego samodzielnie filmiku.

     26.11. 2020 r. godz. 10.00 – I etap konkursu
     Etap I (szkolny) to test, który dzieci rozwiązują we własnej szkole. Odbędzie się on we wszystkich zgłoszonych do konkursu szkołach jednocześnie. Będzie zawierał pytania testowe i opisowe. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z Covid i brakiem możliwości zorganizowania testu w szkołach Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia I etapu online za pośrednictwem platformy testportal.pl

     Tematyka I Etapu obejmuje zagadnienia dotyczące mórz i oceanów, ze szczególnym naciskiem na życie raf koralowych; zagrożenia i zanieczyszczenia oraz sposobów ratowania ekosystemów morskich przez prawidłowe zachowania w codziennym życiu i proekologiczne postawy.

     Do drugiego i zarazem finałowego etapu zastaną zakwalifikowani wszyscy uczniowie, którzy uzyskają minimum 80% punktów na teście.

     Etap II (zewnętrzny), będzie polegał na samodzielnym nakręceniu przez uczniów krótkiego filmu obrazującego wpływ podejmowanych przez nas codziennych działań i aktywności na kondycje mórz i oceanów oraz ich konsekwencji.
     Spośród nadesłanych filmów Jury wybierze 3 najlepsze produkcje.
     11.05.2021 r. – termin nadsyłania filmów na adres Organizatora edukacja@zoo.waw.pl .
     OSOBY ZAINTERESOWANE WZIĘCIEM UDZIAŁU W KONKURSIE ZGŁASZAJĄ SIĘ DO NAUCZYCIELA BIOLOGII DO 16.10 2020
     nauczyciele biologii


     Ogólnopolski Konkurs Projektów Szkolnych w Języku Obcym

     Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w 4-tej edycji konkursu organizowanego przez Społeczną Szkołę Podstawową STO w Warszawie.
     Konkurs polega na stworzeniu przez grupy (3-5 osobowe) folderu kulturowego na temat tańca wybranego kraju lub regionu hiszpańskojęzycznego wraz z opisem danego miejsca w języku hiszpańskim i angielskim. Praca może dotyczyć sztuki tańca z różnych epok, reprezentującego dowolny styl, gatunek. Może zawierać dodatkowo zdjęcia, rysunki, anegdoty, itp.
     Projekt obejmujący 15 stron (+ strona tytułowa + spis treści + bibliografia) należy przygotować w formacie A4 w pliku pdf.
     Ocenie podlegać będą: bogactwo leksykalne, gramatyka, pomysłowość, zgodność
     z tematem konkursu oraz oryginalność wykonania.
     Foldery należy przekazać nauczycielom języków obcych do 9 listopada br. Zgodnie
     z regulaminem konkursu, do kolejnego etapu (8 grudnia br.), zostaną zakwalifikowane dwie prace.
     Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie http://www.ewakatarzyna.ugu.pl (organizator z ramienia Szkoły Podstawowej STO) do dnia: 11 kwietnia 2021 wraz
     z informacją o prezentacji i formie nagrodzenia projektów.

     Koordynatorki etapu wewnątrzszkolnego:
     Magdalena Urbańska
     Joanna Woźniak


     Ogólnoszkolny Konkurs pt. Najpiękniejszy Wizerunek F. Chopina

     We wrześniu ogłoszony został Ogólnoszkolny Konkurs na Najpiękniejszy Wizerunek Fryderyka Chopina

     z wykorzystaniem techniki komputerowej

     dla klas IV - VIII.

     Termin składania prac: 5 października

     Ogłoszenie wyników - 17 października br.

     Więcej informacji udzielają nauczyciele muzyki i plastyki.