• Wojewódzki Konkurs na plakat wywołujący radość dzieci pt. "O uśmiech dziecka’’

    •  

     II edycja Wojewódzkiego Konkursu na plakat wywołujący radość dzieci pt. "O uśmiech dziecka" 

      

      

     Ogloszenie_o_konkursie_O_usmiech_dziecka.docx

     METRYCZKA_.pdf  

     RODO___usmiech_dziecka_zgoda_dot._konkursu.docx

      

     Tegoroczna edycja konkursu "O uśmiech dziecka" ze względu na epidemię koronawirusa nie odbędzie się. 

     O nowych terminach poinformujemy. 

      

     Z poważaniem
     Organizatorzy

     Regulamin

     Wojewódzkiego Konkursu na plakat wywołujący radość dzieci

     pt. „O uśmiech dziecka’’

     II Edycja

     I   Organizator konkursu:

     1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301  im. Janusza Korczaka w Warszawie.
     2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkól podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

     Forma konkursu: Plakat                

     II   Cel główny:

     Celem głównym konkursu na wykonanie plakatu, jest popularyzacja myśli pedagogicznej Janusza Korczaka ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat’’.

     III   Cele szczegółowe:      

     1. Kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów.
     2. Rozwijanie kreatywności uczestników w dowcipnym przekazywaniu treści, w formie plastycznej.
     3. Kształtowanie umiejętności zainteresowania odbiorcy przedstawianą problematyką.
     4. Doskonalenie umiejętności trafnego nadawania tytułu, akcentującego tematykę          i problematykę plakatu.

     IV   Warunki uczestnictwa:

     1. Uczestnicy przygotowują plakat o treści humorystycznej. Nadają mu tytuł, który zainteresuje odbiorcę i wywoła jego uśmiech.
     2. Praca nie może zawierać treści wulgarnych i obscenicznych.
     3. Do pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę, której wzór stanowi załącznik        do regulaminu. Praca anonimowa nie zostanie zakwalifikowana do Konkursu.
     4. Praca nadesłana na Konkurs powinna być wcześniej niepublikowana i nienagradzana.               W żadnej swojej części nie może stanowić plagiatu lub kopii innego utworu.
     5. Nadesłanie pracy oznacza zaakceptowanie regulaminu Konkursu oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie,  przez Organizatora zgłoszonej pracy
       (z poszanowaniem autorskich praw osobistych jej autora), jak również przetwarzanie danych w celach związanych z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.
     6. Praca zgłoszona na Konkurs nie podlega zwrotowi i pozostaje w dokumentacji Organizatora.
     7. W celu wyłonienia laureatów Organizator powoła Jury Konkursu, które składać się będzie z dzieci z Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie. Jego decyzje są ostateczne. Nad przebiegiem prac Jury czuwać będą obserwatorzy – nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 301 w Warszawie.        

     V   Konstrukcja plakatu:

     1. Tematyka dowolna.
     2. Technika dowolna.
     3. Wymiary: 70 cm X 100 cm.
     4. Forma: jednolity arkusz.
     5. Na odwrocie plakatu należy przykleić metryczkę z danymi (imię i nazwisko autora pracy, wiek/klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia, adres do korespondencji, e-mail).
     6. Drugi egzemplarz wypełnionej j/w metryczki oraz oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia biorącego udział w konkursie, należy dołączyć do pracy konkursowej w osobnej kopercie.

     VI   Kryteria oceniania:

     1. Humorystyczne, radosne ujęcie  dowolnego tematu.

     VII   Harmonogram Konkursu:

     1. Termin nadsyłania i składania prac konkursowych od dnia  07. 01. 2020 roku.
     2. Nadesłanie prac drogą pocztową na adres szkoły:

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301,  01-384 Warszawa  ul. Brygadzistów 18 - z dopiskiem Praca konkursowa ,,O uśmiech dziecka” - sekretariat.

     lub składanie prac konkursowych w sekretariacie szkoły

     do dnia 10. 04. 2020 roku, do godziny 16.00.

     1. Ogłoszenie wyników do dnia 17. 04. 2020 roku, na stronie internetowej szkoły.
     2. O terminie wręczenia nagród i podziękowań, uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną do dnia 22. 04. 2020 roku.
     3. Wszyscy uczestnicy, którzy spełnili wymagania regulaminowe, otrzymają podziękowanie za udział w konkursie.
     4. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych
      i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

      

                                                Organizator Konkursu:

                                                                                                                  Szkoła Podstawowa

                                                                                                      z Oddziałami Integracyjnymi nr 301

                                                                                                      im. Janusza Korczaka     Podsumowanie I edycji Wojewódzkiego Konkursu na plakat

     wywołujący radość dzieci pt. „O uśmiech dziecka

      

     Do Konkursu przystąpiło 50 szkół z województwa mazowieckiego. Wpłynęło 189 prac.
     22 maja 2018 roku dziecięca Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: 10 - 12 lat i 13 - 15 lat. Przyznano osiem wyróżnień, dwie trzecie nagrody, trzy drugie nagrody i pierwszą nagrodę.
     Wręczenie nagród laureatom odbyło się 14 czerwca 2018 roku,  w czasie gali zamykającej sympozjum naukowe pt. "Pedagogika korczakowska we współczesnej szkole".
     Oprócz nagród rzeczowych, laureaci otrzymali dyplomy, pamiątkowe znaczki oraz gratulacje od Burmistrza Dzielnicy m. st. Warszawy.  Osiągnięć gratulowała także Pani Emilia Wojdyła Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz sponsorzy Konkursu.

     Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu, opiekunom, sponsorom, współorganizatorom i zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu w przyszłym roku szkolnym.

           

       

       

      


     Galeria nagrodzonych prac

     Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień I Edycji Wojewódzkiego Konkursu „O uśmiech dziecka” objętego patronatem Rzecznika Praw Dziecka Pana Ministra Marka Michalaka, Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pani Aurelii Michałowskiej i Burmistrza dzielnicy Bemowo Pana Michała Grodzkiego odbędzie się

     14 czerwca 2018 roku o godz. 14.30

     w sali gimnastycznej SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. J. Korczaka w Warszawie, ul. Brygadzistów 18

      

     Zapraszamy!

      

     Wyniki I edycji Wojewódzkiego Konkursu na plakat "O Uśmiech Dziecka"

      

     I miejsce  w kategorii wiekowej 10- 12 lat - Alicja Dąbrowska, opiekun Edyta Reńska - SP nr 17 im. T. Kościuszki w Płocku


     II miejsce w kategorii wiekowej 10- 12 lat - Małgorzata Górecka, opiekun Anna Dąbrowiecka - SP nr 4 im. Obrońców Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim
     II miejsce w kategorii wiekowej 10-12 lat -
     Katarzyna Michalska, opiekun Monika Zaręba - SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach
     II miejsce w kategorii wiekowej 13- 15 lat -
     Klara Tarwackaopiekun Małgorzata Przewłocka - SP nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie

     III miejsce w kategorii wiekowej 10- 12 lat - Natalia Wasilewska, opiekun Małgorzata Przewłocka - SP nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie
     III miejsce w kategorii wiekowej 10- 12 lat -
     Olga Skrzeczyńskaopiekun Bogusława Bienieg - Publiczna SP nr 34  im.Lucjana Szenwalda w Radomiu


     Wyróżnienie w kategorii wiekowej 10-12 lat -Klaudia Drygaś, opiekun Jolanta Kujda - ZSP im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej
     Wyróżnienie w kategorii wiekowej 10-12 lat -
     Julia Pilarskaopiekun Katarzyna Kosińska - SP nr 341  im. Twórców literatury Dziecięcej w Warszawie
     Wyróżnienie w kategorii wiekowej 13- 15 lat -
     Mateusz Kucharski - opiekun Katarzyna Kosińska - SP nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie
     Wyróżnienie w kategorii 10-12 lat -
     Gabriela Belewicz, opiekun Joanna Cieplak - SP nr 4 im. Papieża Jana Pawła w Płońsku
     Wyróżnienie w kategorii wiekowej 10-12 lat -
     Damien Komoropiekun Marta Wyszomirska - SP im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance
     Wyróżnienie w kategorii wiekowej 10- 12 lat -
     Antonina Szymczakopiekun Agnieszka Kozłowska - SP w Nowej Iwicznej
     Wyróżnienie w kategorii wiekowej 10-12 lat -
     Wiktoria Drężewskaopiekun Janina Olender - SP im. Aleksandra Kopcia w Zawadach
     Wyróżnienie w kategorii wiekowej 10-12 lat -
     Zuzanna Orłowska,  opiekun Marta Szarwas - Stabińska - SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Warszawie

     Gratulujemy wygranej i dziękujemy za udział w konkursie!


     Ogłoszenie o konkursie - szczegóły 

     Informujemy, że termin składania prac konkursowych został przesunięty do 17 maja 2018r.

      

     Oswiadczenie_dane_osobowe.pdf (do pobrania)

     Zalacznik_metryczka_do_regulamin_konkursu.pdf

      

     Regulamin

     Wojewódzkiego Konkursu na plakat wywołujący radość dzieci pt. ,,O uśmiech dziecka’’

     I Edycja

     I   Organizator konkursu:

     1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301  im. Janusza Korczaka w Warszawie.
     2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VII szkól podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

     Forma konkursu: Plakat                

     II   Cel główny:

     Celem głównym konkursu na wykonanie plakatu, jest popularyzacja myśli pedagogicznej Janusza Korczaka ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat’’.

     III   Cele szczegółowe:      

     1. Kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów.
     2. Rozwijanie kreatywności uczestników w dowcipnym przekazywaniu treści, w formie plastycznej.
     3. Kształtowanie umiejętności zainteresowania odbiorcy przedstawianą problematyką.
     4. Doskonalenie umiejętności trafnego nadawania tytułu, akcentującego tematykę  i problematykę plakatu.

     IV   Warunki uczestnictwa:

     1. Uczestnicy przygotowują plakat o treści humorystycznej. Nadają mu tytuł, który zainteresuje odbiorcę i wywoła jego uśmiech.
     2. Praca nie może zawierać treści wulgarnych i obscenicznych.
     3. Do pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę, której wzór stanowi załącznik do regulaminu. Praca anonimowa nie zostanie zakwalifikowana do Konkursu.
     4. Praca nadesłana na Konkurs powinna być wcześniej niepublikowana i nienagradzana.               W żadnej swojej części nie może stanowić plagiatu lub kopii innego utworu.
     5. Nadesłanie pracy oznacza zaakceptowanie regulaminu Konkursu oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie, przez Organizatora zgłoszonej pracy (z poszanowaniem autorskich praw osobistych jej autora), jak również przetwarzanie danych w celach związanych z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.
     6. Praca zgłoszona na Konkurs nie podlega zwrotowi i pozostaje w dokumentacji Organizatora.
     7. W celu wyłonienia laureatów Organizator powoła Jury Konkursu, które składać się będzie z dzieci z Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie. Jego decyzje są ostateczne. Nad przebiegiem prac Jury czuwać będą obserwatorzy – nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 301 w Warszawie.        

     V   Konstrukcja plakatu:

     1. Tematyka dowolna.
     2. Technika dowolna.
     3. Wymiary: 70 cm X 100 cm.
     4. Forma: jednolity arkusz.
     5. Na odwrocie plakatu należy przykleić metryczkę z danymi (imię i nazwisko autora pracy, wiek/klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia, adres do korespondencji, e-mail).

     VI   Kryteria oceniania:

     1. Humorystyczne, radosne ujęcie  dowolnego tematu.

     VII   Harmonogram Konkursu:

     1. Termin nadsyłania i składania prac konkursowych od dnia  01. 03. 2018 roku.
     2. Nadesłanie prac drogą pocztową na adres szkoły:

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301,  01-384 Warszawa  ul. Brygadzistów 18 - z dopiskiem Praca konkursowa  ,,O uśmiech dziecka” - sekretariat.

     lub składanie prac konkursowych w sekretariacie szkoły

     do dnia 30. 04. 2018 roku, do godziny 16.00.

     1. Ogłoszenie wyników do dnia 22. 05. 2018 roku, na stronie internetowej szkoły.
     2. O terminie wręczenia nagród i podziękowań, uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną do dnia 01. 06. 2018 roku.
     3. Wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowanie za udział w konkursie.
     4. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych
      i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

      

                                                                                                      Organizator Konkursu:

                                                                                                         Szkoła Podstawowa

                                                                                            z Oddziałami Integracyjnymi nr 301

                                                                                                          im. Janusza Korczaka