• Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

     • W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

     • Zmiany w pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 20

     • Informujemy naszych Klientów, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jednak w znacznie ograniczonym zakresie:

      1. Wstrzymane zostały wszystkie spotkania indywidualne. Specjaliści świadczą pomoc w formie konsultacji i porad udzielanych on-line oraz telefonicznie.

      2. Zgodnie z harmonogramem wszyscy pracujący specjaliści Poradni udzielają porad on-line (Skype, Facebook).

      3. Wyznaczeni psychoterapeuci pełnią dyżury on-line (za pośrednictwem Skypea):* poniedziałek w godz. 12:00-16:00,* piątek w godz. 8:00-12:00.

      4. Do dyspozycji Klientów pozostaje sekretariat i recepcja (pracownicy mają wyznaczone dyżury) poprzez kontakt telefoniczny i mailowy.

      W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość kontaktu bezpośredniegow wyznaczonej w Poradni Strefie Bezpieczeństwa. Istnieje możliwość złożenia wniosku o przesłanie dokumentacji dziecka w recepcji lub przesłanie na adres mailowy Poradni.

      5. Klient może także złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego za pośrednictwem ePUAP-u.

      6. Do kontaktu z Klientem w sprawach trudnych, kryzysowych zostaje wyznaczony numer: 723-244-778 oraz adres mailowy: ppp20@vp.pl

      Numer wraz z adresem dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-19:00.

      Zachęcamy rodziców do korzystania z naszego Facebooka, gdzie także zamieszczane są bieżące informacje.

      Obecna organizacja obowiązuje do odwołania.

     • Szanowni Państwo,

     • na stronie Biura Edukacji 

      http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22138_ostatni-dzien-na-skladanie-wnioskow-o-przyjecie

      został opublikowany komunikat:

      Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

      Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej.

      Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

       

      Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę "Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem(scan lub zdjęcie).

      Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja", wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

       

      Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

       

     • Szanowni Rodzice,

     • w związku zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.

      Dyrektor przedszkola/szkoły generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców (lub platformę e-przedszkole wykorzystywaną przez placówkę).

      W treści maila proszę wskazać tylko imię dziecka i hasło (bez innych danych).

      W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i ustala sposób przekazania hasła.

      Możliwość generacji hasła będzie dostępna w dniach od 23 marca do 7 kwietnia. Wskazane jest jednak, aby dyrektor przekazał hasło rodzicom (elektronicznie) do dnia 25 marca.

      UWAGA!

      Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli*/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

      Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
      Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.  

      Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian

      * Dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, nie potwierdziły woli kontynuacji i ubiegają się o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły

      harmonogram_dla_rodzicow_zapisy_opieka_wakacyjna_2020_wersja_2.pdf

      Zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2020_wer4.pdf


     • Szanowni Rodzice,

     • możecie skorzystać z dwóch sposbów składania wniosków/zgłoszeń rekrutacyjnych:

      - wnioski rekrutacyjne zarówno kandydatów do klas I, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 301, jak i do  Przedszkola nr 345 przyjmowane będą od poniedziałku w godzinach od 8.00 do 16.00 w punkcie przyjmowania wniosków w Szkole. Wnioski przyjmowane będą w zamkniętych kopertach. Składający wniosek otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów oraz informację o dalszym postępowaniu. Zapraszamy głównym wejściem do budynku Szkoły

      - Możecie Państwo również wysłać drogą mailową na adres przedszkola/szkoły pierwszego wyboru skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

       Z poważaniem

      Emilia Wojdyła

     • Rekrutacja - informacje dla obcokrajowców w językach obcych

     • Attention!

      1. Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland.

      Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:

      Sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.

      2. Delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.

      In case of problems with obtaining appropriate work certificates, institutions will accept parents' statements granting their subsequent delivery.

      3.Due to the Covid-19 virus outbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from March 16. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about next steps.

       

      Зауваження!

      Зміни в правилах запису до дитячих садків і перших класів початкових шкіл в зв'язку з коронавірус:

      Заяви прийматимуться до 20 березня. Батьки можуть скористатися двома можливостями:

      1. Надсилаючи скан заяви і інших документів електронною поштою на адресу навчального закладу. Електронні адреси і номера телефону навчальних закладів можна знайти на сайтах дитячих садків або на сайті Управління освіти  www.edukacja.warszawa.pl

      2. Доставити документи в паперовому вигляді до навчального закладу. В закладах стосуються загострені санітарні процедури: рідина для дезінфекції рук, обмежений контакт з працівниками, збереження відповідньої 1,5 метрової відстані між присутніми в будинку. Консультації надаються лише по телефону або електронною поштою. 

      У випадку відсутності можливості отримати документи з місця роботи, навчальні заклади прийматимуть заяву батьків про пізнішу доставку документів з робочого місця.

       

      Thay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông, trong liên quan đến coronavirus tại Ba Lan

      Các đơn xin nhập trường  sẽ được nhận đến ngày 20 tháng 3. Các phụ huynh có thể dùng hai cách sau:

      1. Gửi  ảnh quét máy tính (scan) đơn xin nhập học và các tài liệu còn lại thông qua thư điện tử đến các địa chỉ email của trường. Địa chỉ email và số điện thoại của các trường có thể tìm thấy trên trang web của các trường hoặc trên trang của Phòng Giáo dục (Biuro Edukacji) www.edukacja.warszawa.pl trong mục  Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne trong  tập tin dạng exel
      2. Mang  tài liệu dưới dạng giấy đến trường nộp. Tại các trường các quy tắc vệ sinh đòi hỏi khắt khe hơn: dùng chất lỏng khử trùng, hạn chế tiếp xúc với nhân viên, giữ khoảng cách 1,5 mét giữa những người có mặt bên trong tòa nhà. Các thông tin giải thích, tư vấn chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc thư điện tử

      Trong trường hợp không thể nhận được giấy chứng nhận của nơi làm việc,   trường học nhận văn bản cam kết của  phụ  huynh  sẽ nộp giấy chứng nhận  sau.

       

      1. Liên quan đến dịch bệnh virus Covid-19 từ ngày 16 tháng 3, các nhà trẻ, trường mẫu giáo và các trường phổ thông cơ sở và trên phổ thông cơ sở  sẽ đóng cửa.  Các giáo viên  sẽ gửi các tài liệu học tập cho từng cá nhân để tự học. Trong các ngày tới đây chúng tôi sẽ thông báo cho ông bà các bước tiếp theo.

       

      Изменение правил набора для детских садов и первых классов начальных школ в связи с коронавирусом в Польше. Заявления будут приниматься до 20 марта 2020г. Родители могут связаться двумя способами.

      1. Отправление отсканированного заявления и других документов по электронной почте на адрес учреждения. Адреса электронной почты и телефонов объектов можно найти на сайте детских садов или на сайте Отдела Образования www.edukacja.warszawa.pl. в закладках Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne в файле Excel.

      2. Донос документов в бумажной версии до учреждения. В объектах соблюдаются санитарные правила: средства до дизинфекции рук,ограниченный контакт с сотрудниками, соблюдение расстояния между присутствующими в помещении 1,5 метра. Возможно предоставление консультаций по телефону и по электронной почте, в случае невозможности получения справки с работы, учреждения будут принимать заявления родителей позднее.

      3. В связи с эпидемией вируса CoVid-19 с 16 марта ясли, детские сады, школы и другие учебные заведения будут закрыты. Учителя будут высылать образовательные материалы до самостоятельной работы. В ближайших днях будем информировать Вас о следующих шагах.