• Klauzula informacyjna RODO - rekrutacja pracowników

    • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z siedzibą w Warszawie (dalej zwany ZSP nr 2) informuje, że:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z siedzibą w Warszawie, ul. Brygadzistów 18; 01-384 Warszawa.
     2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Warszawie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod.bemowo@edukompetencje.pl.
     3. Administrator danych osobowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonej zgody.
     4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
     5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.
     6. Posiada Pani/Pan prawo w każdym czasie do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ZSP nr 2 podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@zsp2.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
     8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez ZSP nr 2 Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan takiej zgody, prosimy, aby nie przesyłała/przesyłał nam Pani/Pan swojego CV.
     9. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
     10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
     11. Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji. Możecie Państwo w tym zakresie skorzystać  z poniższej klauzuli:

     “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z siedzibą w Warszawie, ul. Brygadzistów 18, w celu realizacji procesów rekrutacji”.