• Aktualności 2020-2021

    •  

     Harmonogram, komunikaty i informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty 2020/2021

     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

     Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 roku

     Przeprowadzanie_EGZAMINY_2021_COVID_Wytyczne_PUBL.pdf


     INFORMACJE O EGZAMINIE - 2020/2021

      


     Do 30 września wychowawcy klas ósmych zbierają wypełnione deklaracje dotyczące wyboru języka obcego nowożytnego. 

      

     Najpóźniej do 15 października Rodzice uczniów chorych lub niesprawnych czasowo składają do Dyrektora Szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza.

      

      

     Terminy, które warto zapamiętać:

     - do 30 września Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji:

      a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;

     b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym;

     - do 15 października Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

     - nie później niż do 20 listopada Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

     Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

     - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (podstawą jest orzeczenie),

     - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (orzeczenie),

     - posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (orzeczenie)

     - chory lub niesprawny czasowo (zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza),

     - posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (opinia poradni psychologicznopedagogicznej),

     - który w roku szkolnym 2019/2020 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą b. zaburzenia komunikacji językowej c. sytuację kryzysową lub traumatyczną (pozytywna opinia rady pedagogicznej),

     - o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec)1 , któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (pozytywna opinia rady pedagogicznej).