• Konkursy pozaszkolne 2020/2021

    • ROK SZKOLNY 2020/2021

     regulamin_Zlotej_Biedronki_2021.pdf

     Rodo_2021.pdf

     Serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji Warszawskiego Konkursu Poetyckiego "Złota Biedronka"

     • 1. Organizator:

      Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego

      Patronat Honorowy Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku 2017, 2018, 2019, 2020.

      Patronat honorowy Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

      Nagroda współfinansowana ze środków Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 306 w Warszawie oraz Urzędu Dzielnicy Bemowo  m.st. Warszawy.

      2. Terminarz:

      •             Termin nadsyłania prac do 21 kwietnia 2021 r. na adres: biblioteka306@gmail.com; w temacie „Złota Biedronka”.

      •             Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do 05 maja 2021 r.

      •             Laureaci konkursu zostaną zawiadomieni drogą e-mailową do 07 maja 2021 r.

      •             Wręczenie nagród odbędzie się 12 maja 2021 r. na gali w Szkole Podstawowej nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna lub on-line.

      3.  Cele konkursu:

      •             propagowanie wiedzy na temat życia i twórczości ks. Jana Twardowskiego,

      •             rozwijanie twórczości dzieci i młodzieży,

      •             kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

      4.  Uczestnicy:

      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, szkół imienia ks. Jana Twardowskiego w Polsce oraz warszawskich domów kultury, w trzech grupach wiekowych:

      - klasy I – III

      - klasy IV -VI

      - klasy VII – VIII

      5.  Tematyka:

      „Wszystko się pozmieniało…”- ks. J. Twardowski z wiersza „Nie mogę trafić”

      6.  Wymagania:

      Format pracy: dokument programu Word (.doc lub docx)

      Utwór poetycki opatrzony metryczką zawierającą:

      •             tytuł pracy,

      •             imię i nazwisko autora,

      •             klasę,

      •             imię i nazwisko opiekuna literackiego,

      •             nazwę i adres placówki wraz z telefonem oraz adresem e-mail,

      •             zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

             Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:

      •             były publikowane,

      •             były nagradzane w innych konkursach,

      •             zostały nadesłane po terminie określonym w regulaminie konkursu.

      Podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych zgoda na udział w konkursie w formie skanu lub zdjęcia.

      7.   Ocena prac:

      Prace ocenianie będą przez komisję powołaną przez organizatora.

      Kryteria oceny:

      •             oryginalność,

      •             kompozycja,

      •             styl.

      8.            Konkurs został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (pozycja 290 - kliknij -> wykaz MKO)

      9.     Ustalenia porządkowe:

      •             Nagrodą główną jest statuetka „Złotej Biedronki” oraz dyplom. Wyróżnieni uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

      •             Koszty przyjazdu uczestników na galę pokrywa szkoła delegująca.

      •             Prace wysłane na konkurs nie będą odsyłane.

      •             Osoby zaproszone na galę finałową konkursu wyrażają zgodę na udostępnianie swojego wizerunku dla celu sprawozdawczych  i promocyjnych.

      •             W związku z sytuacją epidemiczną organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów oraz zorganizowanie Gali Laureatów w formie on-line. W przypadku uroczystości on-line nagrody zostaną przesłane pocztą lub dostarczone do szkół.

      10.          Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień zawartych w regulaminie.


      

     Regulamin_konkursu_dla_uczniow__w_XI_edycji_programu_edukacyjnego_Twoje_dane_-_T_(1).pdf


     Słoneczna Szkoła Bemowo serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w dzielnicowym konkursie literackim Po słonecznej stronie objętym honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, pani Urszuli Kierzkowskiej.  

     Zadanie uczestników polega na napisaniu opowiadania fantastycznonaukowego, którego mottem będzie myśl A. de Saint-Exupéryego "Zawsze się wydaje, że w innym miejscu będzie lepiej".

     Mamy nadzieję, że udział w konkursie pozwoli uczestnikom wykazać się nie tylko talentem literackim, lecz także wiedzą z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

     Termin nadsyłania prac i formularzy zgłoszeniowych upływa 31 marca 2021 r.

     Pozostałe szczegóły znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

     Regulamin_konkursu_literackiego_Po_slonecznej_stronie.pdf

     Frmularz_zgloszeniowy_Po_slonecznej_stronie.pdf

      


     Regulamin-konkursu-SWOIMI-SLOWAMI.docx

     zgoda-na-udzial-SWOIMI-SLOWAMI-SP-341.docx


     Konkurs Olimpus Chemia

     Zapraszamy uczniów klas 7-8 do udziału w konkursie z chemii Olimpus. Konkurs odbędzie się 26.03.2021 r.
     Zgłoszenia prosimy kierować do nauczycieli biologii do dnia 24 lutego.
     Opłatę w wysokości 10 zł prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców z podaniem imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz nazwy konkursu.
     Numer konta Rady Rodziców: Plus Bank
     32 1680 1248 0000 3000 1471 0014
     tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa konkursu.

     Irmina Kulik


     VII Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Mój wymarzony zawód”.

     Drodzy Uczniowie,
     zapraszam do udziału w VII Warszawskim Konkursie Wiedzy o Zawodach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Mój wymarzony zawód”.

     TEMATYKA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
     1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły ponadpodstawowe oraz uczelnie wyższe.
     2. Dwie kategorie wiekowe:
      szkoła podstawowa, uczniowie z klas 1-6
      szkoła podstawowa, uczniowie z klas 7-8 i szkoła ponadpodstawowa, uczniowie liceum
     ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.
     3. Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form: prezentacja lub film.
     Prace powinny spełniać 3 kryteria: formalne, merytoryczne i artystyczne.
     4.Czas trwania konkursu: luty – czerwiec 2021r.
     Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
     I etap, tzw. szkolny
     Odbędzie się na terenie szkoły
     w konkursie – Szkolna Komisja oceni i wybierze maksymalnie po dwie najlepsze prace w kategoriach:
     prezentacja i film, z uwzględnieniem kryterium wieku.
     - prace uczniów z klas 1-6: po dwie prace w kategorii prezentacja oraz film (maksymalnie 4 prace)
     b. prace uczniów z klas 7-8: po dwie prace w kategorii prezentacja oraz film (maksymalnie 4 prace)
     II etap tzw. finałowy
     Kapituła Konkursu oceni prace zamieszczone zgodnie z kryterium formalnym wg ustalonych kryteriów:
     merytorycznych i artystycznych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
     ZASADY KONKURSU
     1. Konkurs polega na przedstawieniu przez ucznia zawodu w wybranej przez niego formie:
     Prezentacja - prezentacja multimedialna w wybranym przez siebie programie zapisana w
     PDF, licząca nie więcej niż 10 slajdów, do 50 MB. Wybrani Uczestnicy zostaną zaproszeni
     do zaprezentowania swojej pracy w formie wypowiedzi ustnej na spotkaniu on-line z
     Kapitułą Konkursu.

     Film - nagranie filmu dowolną techniką. Czas trwania filmu do 3 minut. Film należy
     zamieścić na dowolnej platformie, np. YouTube, Vimeo. Wybrani Uczestnicy zostaną
     zaproszeni do zaprezentowania swojej pracy w formie wypowiedzi ustnej na spotkaniu
     on-line z Kapitułą Konkursu.
     2. Uczeń może zgłosić tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę konkursową

     Zapraszam wszystkich chętnych Uczniów :)

     Sylwia Kanclerz

      


     OGŁOSZENIE

     W imieniu Zespołu Języków  Obcych  zapraszam do udziału w konkursie lingwistycznym z języka angielskiego organizowanym przez Zespół Szkół nr 17, przy ul. Promienistej 12a w Warszawie.

     Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe:

     1. Klasy V i VI – szkoła podstawowa,

     2. Klasy VII i VIII – szkoła podstawowa.

     Konkurs skierowany jest  do uczniów szczególnie uzdolnionych językowo. Zadania na etap szkolny obejmują poziom A2 dla młodszej grupy wiekowej oraz B1 dla starszych, pozostałe etapy obejmują poziom B1 oraz B2.

     Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej na wszystkich etapach. Praca nie może być pisana ołówkiem, nie wolno używać korektora. Na etapie szkolnym test składa się z części leksykalno – gramatycznej oraz części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego. Na etapie wojewódzkim test uwzględnia także umiejętność tworzenia własnego tekstu oraz część kulturoznawczą danego obszaru językowego (Wielka Brytania i Irlandia, USA, Kanada, Australia: życie codzienne i obyczaje, film, święta, uroczystości, tradycje, sport, historia, muzyka, geografia, polityka, znane zabytki, legendy, sławni ludzie, literatura.

     Konkurs składa się z 2 etapów:

     a) I etap konkursu – szkolny: 8 marca, godz. 10.30 (60 minut)

     b) II etap konkursu – wojewódzki: 26 kwietnia 2021, godz. 10.30 (90 minut).

     Do II etapu konkursu kwalifikuje się maksymalnie czworo uczniów (z każdej grupy wiekowej maksymalnie 2 osoby) ze szkoły, którzy w I etapie uzyskali co najmniej 85% punktów. Jeśli kilku uczniów w szkole napisze test eliminacji na dokładnie taki sam wynik, Komisja Szkolna na podstawie dodatkowego, zorganizowanego przez siebie sprawdzianu lub wyników wcześniejszych osiągnięć szkolnych uczniów, decyduje, kto zostanie reprezentantem szkoły dodając mu na podstawie swojej decyzji 1 punkt (za wynik szkolnej „dogrywki”).

     Uczestnik przystępujący do konkursu zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz publikację ich na stronie internetowej organizatora. Zgoda do podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w załączniku do regulaminu. Uczestnicy II etapu Konkursu są zobligowani

     do przesłania jej w formie skanu do dnia 7 kwietnia 2021 włącznie.

     Regulamin konkursu i zgoda Rodziców:

     Regulamin_Konkursu_Lingwistycznego_8_marca_26_kwietnia_2021.docx

     Zalacznik_nr_2_do_Regulaminu_Konkursu_Lingwistycznego_2020___2021.docx

     Proszę o zgłoszenia bezpośrednio do mnie, w Teamsach, w czacie osobistym, w nieprzekraczalnym terminie do 24.02.2021r. W treści proszę podać imię, nazwisko i klasę ucznia, a także załączyć wypełnioną zgodę na konkurs (por. Załącznik do Regulaminu).

     Magdalena Jaśkiewicz

      


     Zapraszam uczniów klas IV – VIII do udziału

     w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia.

     Konkurs odbędzie się 10 marca 2021 r.

     Zgłoszenia proszę kierować do nauczycieli matematyki do dnia 16 lutego 2021 r.

     Opłatę w wysokości 10 zł prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców z podaniem imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz nazwy konkursu.

     Numer konta Rady Rodziców: Plus Bank
     32 1680 1248 0000 3000 1471 0014
     tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa konkursu.

     Jolanta Parmańczuk - Korsak


     OLIMPUS Z BIOLOGII

     Zapraszamy uczniów klas 5-8 do udziału w konkursie z biologii Olimpus. Konkurs odbędzie się 26.03.2021 r.
     Zgłoszenia prosimy kierować do nauczycieli biologii do dnia 24 lutego.
     Opłatę w wysokości 10 zł prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców z podaniem imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz nazwy konkursu.
     Numer konta Rady Rodziców: Plus Bank
     32 1680 1248 0000 3000 1471 0014
     tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa konkursu.

     Agnieszka Dąbrowska

      


     III edycja Warszawskiego Konkursu Zoologicznego IRBIS organizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
     Tytuł tegorocznej edycji: „Wszyscy jesteśmy znad morza”

     W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych, z klas 6-8.

     Konkurs podzielony jest na dwa etapy: etap I (szkolny) i etap II (zewnętrzny) polegający na nadesłaniu do Organizatora, czyli do Warszawskiego ZOO nakręconego samodzielnie filmiku.

     26.11. 2020 r. godz. 10.00 – I etap konkursu
     Etap I (szkolny) to test, który dzieci rozwiązują we własnej szkole. Odbędzie się on we wszystkich zgłoszonych do konkursu szkołach jednocześnie. Będzie zawierał pytania testowe i opisowe. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z Covid i brakiem możliwości zorganizowania testu w szkołach Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia I etapu online za pośrednictwem platformy testportal.pl

     Tematyka I Etapu obejmuje zagadnienia dotyczące mórz i oceanów, ze szczególnym naciskiem na życie raf koralowych; zagrożenia i zanieczyszczenia oraz sposobów ratowania ekosystemów morskich przez prawidłowe zachowania w codziennym życiu i proekologiczne postawy.

     Do drugiego i zarazem finałowego etapu zastaną zakwalifikowani wszyscy uczniowie, którzy uzyskają minimum 80% punktów na teście.

     Etap II (zewnętrzny), będzie polegał na samodzielnym nakręceniu przez uczniów krótkiego filmu obrazującego wpływ podejmowanych przez nas codziennych działań i aktywności na kondycje mórz i oceanów oraz ich konsekwencji.
     Spośród nadesłanych filmów Jury wybierze 3 najlepsze produkcje.
     11.05.2021 r. – termin nadsyłania filmów na adres Organizatora edukacja@zoo.waw.pl .
     OSOBY ZAINTERESOWANE WZIĘCIEM UDZIAŁU W KONKURSIE ZGŁASZAJĄ SIĘ DO NAUCZYCIELA BIOLOGII DO 16.10 2020
     nauczyciele biologii


     Zapraszamy do wzięcia udziału w V Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Jesienne Klimaty - na Mazurach". W ramach konkursu organizatorzy wyodrębnili trzy tematy:
     1. Ja jesienią w żaglówce, łódce, kajaku.
     2. Jesienne regaty.
     3. Na Mazurach jesienią.

     Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 19 lat.

     Praca musi być wykonana w technikach płaskich - wyłącznie malarstwo lub rysunek.

     Wymagany format prac to od A3 do B2.

     Prace prosimy przekazywać nauczycielom plastyki do 4 listopada.


     ROK SZKOLNY 2019/2020

      


     „KOMIKSIARZ POLSKI – czyli utwory polskich autorów w komiksie” konkurs przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

     Charakterystyka konkursu

      

     1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

     2. Prace muszą być wykonane w formacie A4  i wynosić minimum 5, maksimum 10 stron. Prace mogą być wykonane ręcznie lub w programie komputerowym.

     3. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

     4. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w duecie.

     5. Szkoła może zgłosić do konkursu najwyżej pięć prac.

     6. Prace biorące udział w konkursie muszą być wykonane samodzielnie i wcześniej niepublikowane w wersji papierowej ani na stronach internetowych (inaczej zostaną zdyskwalifikowane).

     7. Autorzy muszą opatrzyć swoje prace przybranym pseudonimem.

     8. Do każdej pracy musi być dołączony wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy umieszczony w zaklejonej kopercie, podpisanej pseudonimem autora.

     9. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

      

     Zasady

      

     1. Konkurs polega na przedstawieniu wybranego utworu literackiego epoki romantyzmu w postaci komiksu.
     2. Utwór krótszy (np. ballada, poemat  opisowo-refleksyjny) musi być przedstawiony w całości, w przypadku dramatu ma to być jeden wybrany akt.
     3. Komiks może być wykonany w kolorze lub w wersji czarno-białej.
     4. Praca musi być dostarczona w wersji papierowej.

     Terminy

      

     1. Konkurs trwa od 2.03.2020 r. do 7.05.2020 r.
     2. Ogłoszenie wyników (poprzez podanie imienia i nazwiska oraz tytułu zwycięskiej pracy) nastąpi 18.05.2020 r.
     3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://sp82.edupage.org/news/
     4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników Konkursu.

     Komiksiarz_polski_regulamin.pdf

      

      


     SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO UDZIAŁU 

     W I EDYCJI WARSZAWSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

     "SWOIMI SŁOWAMI"

     Jego uczestnikami mogą być uczniowie klas 4- 8 szkół podstawowych z terenu Warszawy. 

     Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej,  ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa.

     Konkurs trwa do 15 kwietnia 2020.

     Regulamin_konkursu_SWOIMI_SLOWAMI_.docx

     zgoda_na_udzial_SWOIMI_SLOWAMI_-_SP_341.pdf

      


      

      

     Konkurs z języka angielskiego OLIMPUSEK

     Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w olimpiadzie z języka angielskiego "Olimpusek". Jest to konkurs płatny (10 zł).
     Olimpiada odbędzie się w naszej szkole 20 marca.
     Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 29. lutego.
     Kamila Dąbrowska


     Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w "Młodzieżowym Konkursie Wiedzy o Bemowie", którego organizatorem jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bemowo. 

     Konkurs jest organizowany w 2 kategoriach wiekowych(kl. IV-VII, kl. VIII i szkoły ponadpodstawowe) i składa się z 2 etapów: szkolnego - w postaci testu składającego się z 25 pytań oraz dłuższej wypowiedzi pisemnej oraz dzielnicowego - polegającego na przedstawieniu przez wszystkich zakwalifikowanych osób prezentacji multimedialnej. 

     Szczegóły:  konkurs_I_love_Bemowo.docx

     Chęć udziału w konkursie należy zgłaszać do 19 stycznia br. do nauczycieli języka polskiego uczących w danych klasach lub bezpośrednio do p. P. Stefańskiej 


     Zapraszamy uczniów klas IV-VI do udziału w Dzielnicowym Konkursie Multimedialnym „Bezpieczna przygoda z Internetem”, w którym należy przygotować prezentację multimedialną w programie PowerPoint.
     Tematy prezentacji( jeden do wyboru):
     1. „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”
     2. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
     3. Prywatność i ochrona danych.
     4. Blaski i cienie Internetu.
     Prezentacja powinna zawierać nie więcej niż 15 slajdów. Musi być oryginalna, nie może być powieleniem wcześniej publikowanych materiałów, wykonana samodzielnie w domu. W prezentacji należy podać materiały źródłowe. Czas trwania nie dłuższy niż 8 minut. Prace należy zapisać według wzoru: imię_nazwisko_kl_sp_nr, a następnie dostarczyć na nośniku do nauczyciela informatyki do dnia 31 stycznia 2020r.
     Prace z błędami ortograficznymi nie będą oceniane.
     Janina Ceglińska, koordynator konkursu

      

      

      


     Konkurs Alfik Humanistyczny odbędzie się 11 grudnia w godz. 13.00 -14.00.

     Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów klas IV -VIII.

     INFORMACJA O KONKURSIE

     Celem ogólnopolskiego konkursu Alfik Humanistyczny jest promocja uzdolnionej humanistycznie młodzieży, popularyzacja literatury, sztuki i kultury języka polskiego oraz rozwijanie zainteresowań i kompetencji osobistych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

     Zgłoszenia do udziału w konkursie należy kierować do nauczyciela języka polskiego lub bezpośrednio do koordynatora konkursu do 9 grudnia, wpłacając kwotę 10 zł.

     Koordynator konkursu,
     Agnieszka Mieszczakowska


     Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

     Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z biologii OLIMPUS - sesja zimowa.

     Konkurs ten odbędzie się 08.01.2020 r.

     Warunkiem zgłoszenia jest:
     1) zapisanie na listę uczestników konkursu u nauczyciela,
     2) odręczne napisanie zgody na udział dziecka w konkursie:

     WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA (IMIĘ I NAZWISKO): …...……………………………., UCZNIA/UCZENNICY KL. ............……. W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE Z BIOLOGII OLIMPUS - SESJA ZIMOWA w dniu 08.01. 2020 r.

     Podpis rodzica


     3) WPŁATA 10 ZŁ

     Osoby chętne do wzięcia udziału w olimpiadzie, proszę o przekazanie zgody i pieniędzy do nauczyciela biologii do dnia 29.11.2019.


     Agnieszka Dąbrowska
     Michał Sulkiewicz


     Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

     Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z przyrody OLIMPUS - sesja zimowa.

     Konkurs ten odbędzie się 10.01.2020 r.

     Warunkiem zgłoszenia jest:
     1) zapisanie na listę uczestników konkursu u nauczyciela,
     2) odręczne napisanie zgody na udział dziecka w konkursie:

     WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA (IMIĘ I NAZWISKO): …...……………………………., UCZNIA/UCZENNICY KL. ............……. W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE Z PRZYRODY OLIMPUS - SESJA ZIMOWA w dniu 08.01. 2020 r.

     Podpis rodzica


     3) WPŁATA 10 ZŁ

     Osoby chętne do wzięcia udziału w olimpiadzie, proszę o przekazanie zgody i pieniędzy do nauczyciela PRZYRODY do dnia 29.11.2019.

     Agnieszka Dąbrowska


     Zapraszamy Rodziców i Uczniów do udziału w VI edycji Bemowskiego Konkursu Ortograficznego Regulaminy: 

     Regulamin_Bemowskiego_Konkursu_Ortograficznego_2019___dorosli_(1).pdf 

     Regulamin_Bemowskiego_Konkursu_Ortograficznego_2019___mlodziez(1).pdf

      


     Zapraszamy do udziału w Dzielnicowym konkursie fotograficznym "Jesienne Bemowo" zorganizowanym przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych w SP nr 357

     przy ulicy Zachodzącego Słońca 25. 


      

     II edycja Konkursu na plakat wywołujący radość dzieci pt. "O uśmiech dziecka"

     - o zasięgu wojewódzkim