Menu główne

Aktualności O egzaminie ... Komunikat o dostosowaniach Deklaracje Zasady rekrutacji - r. szk. 2019/2020

klasy ósme

Aktualności

 

Egzaminy próbne:

matematyka - 29 października 2018r.

język polski - 30 października 2018 r.

język obcy nowożytny - 8 grudnia 2018 r. 

Próbne egzaminy rozpoczynają się o godz. 8.00. 


Przypominamy ....

11 września odbyło się zebranie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas ósmych.  Podano informację o egzaminie ósmoklasisty oraz możliwościach dostosowań warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu.

We wrześniu, na stronie szkoły umieszczono zakładkę dot. egzaminu (aktualności, informacje, komunikat o dostosowaniach),  w holu szkoły znajduje się gazetka poświęcona sprawdzianowi. Odbył się apel dla klas ósmych, na którym, m.in., podano uczniom informacje dot. egzaminu.

Terminy, które warto zapamiętać:

- do 30 września Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji:

 a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;

b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym;

- do 15 października Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

- nie później niż do 20 listopada Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (podstawą jest orzeczenie),

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (orzeczenie),

- posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (orzeczenie)

- chory lub niesprawny czasowo (zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza),

- posiadający opinię poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (opinia poradni psychologicznopedagogicznej),

- który w roku szkolnym 2018/2019 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą b. zaburzenia komunikacji językowej c. sytuację kryzysową lub traumatyczną (pozytywna opinia rady pedagogicznej),

- o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec)1 , któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (pozytywna opinia rady pedagogicznej).

WAŻNE

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 ZNAJDUJĄ SIĘ W KOMUNIKACIE O DOSTOSOWANICH -  strony 8 - 14

 

 


Do 30 września wychowawcy klas ósmych zbierają wypełnione deklaracje dotyczące wyboru języka obcego nowożytnego. 

 

Najpóźniej do 15 października Rodzice uczniów chorych lub niesprawnych czasowo składają do Dyrektora Szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
    01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
  • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć