Menu główne

Aktualności O egzaminie ... Komunikat o dostosowaniach Deklaracje

Egzamin ósmoklasisty

Aktualności

 

Do 30 września wychowawcy klas ósmych zbierają wypełnione deklaracje dotyczące wyboru języka obcego nowożytnego. 

 

Najpóźniej do 15 października Rodzice uczniów chorych lub niesprawnych czasowo składają do Dyrektora Szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza.

 

Przypominamy ....

11 września odbyło się zebranie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas ósmych.  Podano informację o egzaminie ósmoklasisty oraz możliwościach dostosowań warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu.

We wrześniu, na stronie szkoły umieszczono zakładkę dot. egzaminu (aktualności, informacje, komunikat o dostosowaniach),  w holu szkoły znajduje się gazetka poświęcona sprawdzianowi. Odbył się apel dla klas ósmych, na którym, m.in., podano uczniom informacje dot. egzaminu.

Terminy, które warto zapamiętać:

- do 30 września Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji:

 a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;

b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym;

- do 15 października Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

- nie później niż do 20 listopada Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (podstawą jest orzeczenie),

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (orzeczenie),

- posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (orzeczenie)

- chory lub niesprawny czasowo (zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza),

- posiadający opinię poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (opinia poradni psychologicznopedagogicznej),

- który w roku szkolnym 2018/2019 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą b. zaburzenia komunikacji językowej c. sytuację kryzysową lub traumatyczną (pozytywna opinia rady pedagogicznej),

- o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec)1 , któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (pozytywna opinia rady pedagogicznej).

WAŻNE

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 ZNAJDUJĄ SIĘ W KOMUNIKACIE O DOSTOSOWANICH -  strony 8 - 14

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
    01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
  • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć