• Aktualności 2020-2021

    •  

      

      

      

      

      


      

     2019/2020

     W dniach 25 – 27 listopada 2019 roku (poniedziałek, wtorek, środa) od godziny 8.00 uczniowie klas ósmych naszej szkoły piszą próbny egzamin ósmoklasisty. Godziny zajęć obowiązkowych w te dni nie ulegają zmianie. Po napisanym egzaminie, reszta lekcji odbywa się według planu.  

     Zgodnie z Komunikatem w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, każdy zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych). Dodatkowo na egzaminie z matematyki – linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – uczniowie wykonują długopisem.

      


     Do 30 września wychowawcy klas ósmych zbierają wypełnione deklaracje dotyczące wyboru języka obcego nowożytnego. 

      

     Najpóźniej do 15 października Rodzice uczniów chorych lub niesprawnych czasowo składają do Dyrektora Szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza.

      

      

     Terminy, które warto zapamiętać:

     - do 30 września Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji:

      a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;

     b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym;

     - do 15 października Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

     - nie później niż do 20 listopada Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

     Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

     - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (podstawą jest orzeczenie),

     - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (orzeczenie),

     - posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (orzeczenie)

     - chory lub niesprawny czasowo (zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza),

     - posiadający opinię poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (opinia poradni psychologicznopedagogicznej),

     - który w roku szkolnym 2018/2019 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą b. zaburzenia komunikacji językowej c. sytuację kryzysową lub traumatyczną (pozytywna opinia rady pedagogicznej),

     - o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec)1 , któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (pozytywna opinia rady pedagogicznej).