• Rehabilitacja ruchowa – prowadzona na terenie szkoły, to zajęcia usprawniające uczniów z dysfunkcją narządu ruchu, posiadających orzeczenie i zalecenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

      

     Cel główny rehabilitacji - osiągnięcie przez ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwie najwyższego stopnia funkcjonowania, jakości życia
     i aktywności społecznej.

     Zadania:

     1. Dążenie do uzyskania optymalnej sprawności ruchowej poprzez:

     - normalizację napięcia mięśniowego,

     - wzmocnienie mięśni posturalnych,

     - przywrócenie pełnej ruchomości w stawach,

     - nauczenie prawidłowej czynności oddechowej,

     - podniesienie ogólnej wydolności fizycznej.

     2. Wyrównywanie zaburzonych funkcji organizmu:

     - niezgrabności ruchowej,

     - obniżonych sprawności motorycznych,

     - obniżonych sprawności grafomotorycznych,

     - obniżenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

     - słabej orientacji w przestrzeni i na płaszczyźnie,

     - zaburzonej równowagi ciała,

     - korygowanie występujących wad postawy.

     3. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa ucznia w życiu klasy, szkoły
     i społeczeństwa.

     4. Poprawienie samooceny i wiary we własne możliwości poprzez stosowanie pochwał
     i zachęt do wykonywania ćwiczeń.

     5. Uświadomienie dziecku odpowiedzialności za własne zdrowie.

      

     Dobór wszystkich ćwiczeń jest indywidualny dla każdego ucznia, zgodny z zasadą od najłatwiejszych do najtrudniejszych oraz uwzględniający jego potrzeby i aktualne możliwości.