• Szkolny_System_Wspierania_Uczniow___uczen_posiadajacy_orzeczenie_o_potrzebie_ksztalcenia_specjal.pdf

    zal._1_i_2_do_SSWU_dla_ucznia_z_orzeczeniem___rezygnacja_z_zajec..docx

     


    Kształceniem specjalnym objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

    Orzeczenie może otrzymać uczeń:

    • niesłyszący
    • słabosłyszący
    • niewidomy
    • słabowidzący
    • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
    • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
    • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
    • z autyzmem, w tym z  zespołem Aspergera
    • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
    • zagrożony niedostosowaniem społecznym
    • niedostosowany społecznie.

    Na jakiej podstawie organizujemy kształcenie specjalne?

    Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1309).

    Ważne!

    Rodzice ucznia dostarczają do szkoły orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

    Składają do sekretariatu szkoły.

    Bez orzeczenia kształcenie specjalne nie będzie mogło być zorganizowane z uwagi na brak podstawy prawnej.

    Co szkoła ma obowiązek zapewnić uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

    1. Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

    2. Warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby.

    3. Zajęcia specjalistyczne, pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

    4. Inne zajęcia, w szczególności rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne, pomoc psych. - ped. , zajęcia dydaktyczno-wyrówównawcze.

    5. Integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym.

    6. Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
    w przedszkolu, szkole (…), w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a (…)– także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy (zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem – wszyscy, którzy prowadzą jakiś zajęcia z uczniem).

    Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej).

    Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
    w każdym roku szkolnym, w przedszkolu i szkole udziela się pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

    Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych
    i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

    Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

    Uczeń i rodzice ucznia

    • Rodzice uczniów mają prawo do uczestniczenia w spotkaniach zespołu dotyczących ich dziecka i realizacji, w miarę możliwości, części indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w domu.
    • W procesie oceny i planowania działań powinien być uwzględniony również głos ucznia, adekwatnie do jego możliwości.
    • Rodzic jest zawiadomiony o spotkaniu zespołu dotyczącym IPET-u
     i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.
    • Rodzic otrzymuje kopię programu i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.

    Zajęcia rewalidacyjne

    Dla uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  zapewnia się zajęcia rewalidacyjne w każdym roku szkolnym.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej  z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania  dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r., poz. 639).