• Szkolny_System_Wspierania_Uczniow___uczen_z_opinia_z_Porani_Psychologiczno___Pedagogicznej..pdf

     zal._1_do_SSWU_dla_ucznia_z_opinia___rezygnacja_z_zajec.docx

      

     Szkolny_System_Wspierania_Uczniow___uczniowie_nie_posiadajacy_zadnej_dokumentacji..pdf

     zal._1_i_2_do_SSWU_dla_ucznia_bez_dokumentacji___wniosek_o_udzielenie_ppp__rezygnacja_z_zajec_z.docx

      


     Pomoc psychologiczno - pedagogiczna – wsparcie udzielane uczniom, którzy ze względu na swoje indywidualne potrzeby edukakcyjno – rozwojowe i możliwości psychofizyczne takiej pomocy potrzebują.

     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniom jest dobrowolna i bezpłatna.

      

     Na jakiej podstawie udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej?

     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
     w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1280).

     Ważne!

     Rodzice ucznia dostarczają do szkoły posiadaną dokumentację dziecka wskazującą na potrzebę objęcia go pomocą (np. opinie, orzeczenie).

     Składają do sekretariatu szkoły.

     Z czyjej inicjatywy może być udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole?

     Z inicjatywy:

     • ucznia,
     • rodziców ucznia,
     • dyrektora szkoły,
     • nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia  z uczniem,
     • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
     • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
     • asystenta edukacji romskiej,
     • pomocy nauczyciela,
     • asystenta nauczyciela,
     • pracownika socjalnego,
     • asystenta rodziny,
     • kuratora sądowego,
     • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

      

     Komu udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej?

     Uczniom posiadającym orzeczenie i/lub opinię poradni, dokumenty medyczne, inną dokumentację  lub rozpoznanie dokonane przez nauczycieli i specjalistów szkolnych.

     Uczniom, u których potrzeba udzielenia pomocy wynika, w szczególności:

     1. z zaburzeń zachowania lub emocji;
     2. ze szczególnych uzdolnień;
     3. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
     4. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
     5. z choroby przewlekłej;
     6. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
     7. z niepowodzeń edukacyjnych;
     8. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia
      i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
     9. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych
      z wcześniejszym kształceniem za granicą

      

     Kto udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w szkole?

     Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia edukacyjne z uczniami.

     W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka
     w Warszawie to:

     • nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych,
     • specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuta usprawniania ruchowego,
     • wychowawcy klas.

     W jaki sposób udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w szkole?

     Podczas bieżącej pracy z uczniami oraz przez zintegrowane działania nauczycieli
     i specjalistów a także podczas zajęć:

     • rozwijających umiejętność uczenia się,
     • dydaktyczno – wyrównawczych,
     • rozwijających uzdolnienia,
     • specjalistycznych (logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
     • związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
     • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
     • warsztatów,
     • porad i konsultacji.

      

     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna rodzicom uczniów i nauczycielom udzielana jest
     w formie:

     • porad
     • konsultacji
     • warsztatów
     • szkoleń