• SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! - rozwój doradztwa zawodowego - PROJEKT EFS

    • Szanowni Państwo


     Nasza Szkoła bierze udział w projekcie "Sięgnij po Więcej!" - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawa. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły.
     W tym celu został utworzony Punkt Informacji i Kariery (PIK). Jest to miejsce, w którym uczniowie będą mogli porozmawiać o planach wyboru szkoły, czy zawodu. Zapraszam również rodziców uczniów.
     PIK mieści się na pierwszym piętrze 109a(gabinet Pedagogów).

     Na wszystkie zainteresowane osoby będę czekała w poniedziałki w godzinach 11.30 - 13.30


     Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam.
     Koordynator projektu "Sięgnij po więcej"
     Sylwia Kanclerz

     Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego  w szkołach podstawowych  m. st. Warszawy

     realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie   10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.

      

     Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - RPO WM na lata 2014 - 2020.

     Opis projektu: 

     Całkowita wartość projektu:                              4 462 172,50  zł       

     Dofinansowanie ze środków europejskich:       3 916 972,50 zł  

     Okres trwania projektu:                                     1XII 2019-31 VI 2021   

     Nr umowy RPMA 10.03.03-14-c030/18-00 z dnia 21.11.2019 roku.

      

     Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy

      

     Projekt realizowany jest w okresie: grudzień 2019 – czerwiec 2021 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim

     Dofinansowanie projektu z UE: 3 916 972,50 zł

     Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli.

     http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21916-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach

      

     http://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst


     Szanowni Państwo


     Od grudnia nasza Szkoła bierze udział w projekcie "Sięgnij po Więcej!" - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawa. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły.
     W tym celu został utworzony Punkt Informacji i Kariery (PIK). Jest to miejsce, w którym uczniowie będą mogli porozmawiać o planach wyboru szkoły, czy zawodu. Zapraszam również rodziców uczniów.
     PIK mieści się na pierwszym piętrze 109a(gabinet Pedagogów).

     Na wszystkie zainteresowane osoby będę czekała w poniedziałki w godzinach 12.30 - 14.45.


     Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam.
     Koordynator projektu "Sięgnij po więcej"
     Sylwia Kanclerz