• Warszawski Model Wspomagania Szkół i Przedszkoli

    •  

     warszawski_model_.pdf

      

     "Warszawski Model Wspomagania Szkół i Przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitarnych'' 

     Projekt pilotażowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawę w partnerstwie z Towarzystwem Amicus oraz Fundacją Humanites. Ze strony Urzędu m.st. Warszawy projekt wspierają: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 oraz Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”.

     Priorytet: 

     III. Wysoka jakość systemu oświaty

     Działanie: 

     3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

     Okres realizacji: 

     1 listopada 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

     Opis projektu: 

     Rezultatem projektu będzie stworzenie obok istniejącej oferty doskonalenia nauczycieli, oferty równoległej dla rad pedagogicznych, służącej zwiększeniu umiejętności pracy zespołowej oraz podnoszącej jakość systemu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Grupą na którą projekt oddziaływał będzie pośrednio będą uczniowie i rodzice, którzy odczują pozytywne zmiany w dydaktyczno - wychowawczej pracy placówek.

     Cel główny: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w m.st. Warszawie, poprzez wprowadzenie oferty adresowanej systemowo do rad pedagogicznych polegającej na stworzeniu spójnych planów wspomagania szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.