• Oferty pracy

    •  

     2019/2020

     Nabór na wolne stanowisko kierownika STOŁÓWKI

     Nabor_na_wolne_stanowisko_kierownika_stolowki_szczegoly.pdf

      


     Dyrektor ZSP nr 2, ul. Brygadzistów 18 zatrudni sprzątaczkę w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

     Bliższe informacje w sprawie zatrudnienia w sekretariacie szkoły.

     NIEAKTULANE


     Nabór na wolne stanowisko kierownika gospodarczego - nieaktualne

     1. Określenie stanowiska urzędniczego;
     • kierownik gospodarczy
     1. Wymiar czasu pracy :
     • 1 etat
     1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

     Kierownikiem gospodarczym może zostać osoba, która :

     1. posiada obywatelstwo polskie,
     2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
     3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
     4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     1. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
     2. posiada wyższe wykształcenie i co najmniej 2 letni staż pracy lub średnie wykształcenie  i co najmniej 6 letni staż pracy umożliwiający efektywne wykonywanie zadań na stanowisku kierownika gospodarczego,
     3. zna przepisy z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisy oświatowe w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
     4. umiejętność obsługi komputera ,
     1. Wymagania dodatkowe:
     1. wysoka kultura osobista,
     2. umiejętność pracy w zespole,
     3. umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
     4. bardzo dobra organizacja pracy,
     5. dyspozycyjność,
     6. punktualność, sumienność, rzetelność,
     1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
     1. Administrowanie szkołą:
     • prowadzenie rejestru umów administrowania budynku,
     • zaopatrywanie placówki w sprzęt szkolny i gospodarczy, pomoce naukowe oraz środki czystości,
     • zapewnianie sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynku szkoły,
     • dbanie o prawidłową organizację zabezpieczenia i ochronę mienia
     • prowadzenie spraw związanych z remontami i naprawami,
     • dbanie o stan sanitarny i estetykę obiektu oraz terenu wokół niego,
     • przestrzeganie terminów obowiązkowych przeglądów instalacji i sprzętu w budynku.
     1. Zarządzanie pracownikami:
     • kierowanie zespołem pracowników administracji i obsługi,
     • opracowywanie w porozumieniu z pracownikiem kadr przydziałów i zakresów czynności dla wszystkich pracowników obsługi zatrudnionych w szkole,
     • opracowywanie harmonogramów pracy i harmonogramów urlopów pracowników administracji i obsługi,
     • zaopatrywanie pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi w odzież ochronną i prowadzenie jej rejestru.
     1. Prowadzenie spraw związanych z finansami i rachunkowością:
     • opracowywanie z dyrektorem projektów planów finansowych
     • prowadzenie ksiąg inwentarzowych
     • organizowanie inwentaryzacji
     • ewidencjonowanie i opisywanie faktur
     • przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
     • sporządzanie sprawozdań
     • inne czynności związane z obsługą finansową szkoły.

     Wymagane dokumenty :

     1. list motywacyjny i CV
     2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,  staż pracy,
     3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
     4. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
     1. Forma i termin składania ofert:

     Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2018 r.
     Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko - kierownik gospodarczy”. Na kopercie należy umieścić także imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.

      

     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
     Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
     Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.