• Terapia pedagogiczna

    •  

     Pedagog w naszej szkole ...

      

      

      

     - udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom z trudnościami w nauce. Zajęcia z reedukatorem organizowane są przede wszystkim dla uczniów ze dużymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

     - prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

     - rozpoznaje przyczyny niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce,

     - organizuje, przy współpracy z pedagogiem, psychologiem, logopedą, pomoc specjalistyczną dla tych uczniów,

     - prowadzi z dziećmi terapię pedagogiczną ,

     - pomaga uczniom w pokonywaniu trudności,

     - wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne, wynikające z wychowawczego programu szkoły,

     - wspiera rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ich dziecka.

      

     Dysleksja rozwojowa

        To specyficzne trudności w nauce czytania i pisania u dzieci.

     O trudnościach tych mówimy, jeśli występują przy co najmniej przeciętnym ilorazie inteligencji, a niejednokrotnie przy wysokiej sprawności intelektualnej, gdy nie ma żadnych poważnych wad wzroku   i słuchu ani schorzeń neurologicznych oraz przy właściwej opiece dydaktycznej i wychowawczej.

     Specyficzne trudności w uczeniu się są konsekwencją zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych, biorących udział w procesie czytania i pisania.

     Określenie „rozwojowa” oznacza, że trudności te występują w wieku rozwojowym, a więc w dzieciństwie, już na początku nauki pisania i czytania. W odróżnieniu od dysleksji nabytej – czyli utraty opanowanej już umiejętności czytania i pisania (np. na skutek powypadkowego urazu mózgu).

         Dysleksja rozwojowa to nazwa całego zespołu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Może występować w trzech formach:

     Dysleksja – specyficzne trudności w nauce czytania, którym często towarzyszą trudności w pisaniu.

     Dysgrafia – trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma (brzydkie, niekaligraficzne pismo).

     Dysortografia – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (błędy różnego typu, w tym ortograficzne mimo znajomości zasad).

     Każda z powyższych form może występować w postaci izolowanej lub jako zespół dwóch bądź nawet trzech form zaburzeń.

     Jak objawiają się specyficzne trudności ?

     W ZAKRESIE FUNKCJI WZROKOWO-PRZESTRZENNYCH:

     -trudności z wyróżnianiem całości z części lub/i z ich syntezowaniem w całość (wyróżnianie półkoli w kole),

     -trudności z wyodrębnianiem szczegółów (a-ą, e-ę, ż-ź),

     -problem z odróżnianiem podobnych kształtów (m-n, l-t-ł, E-F),

     -kłopoty z różnicowaniem identycznych kształtów, inaczej położonych w    przestrzeni względem osi pionowej i poziomej (p-g, b-d,p-bm-w, n-u),

     -mylenie kolejności liter, cyfr (np. w wyrazach do-od,sok-kos,brak-bark,96-69),

     -zapominanie obrazu graficznego rzadziej używanych liter(F, Ł, H),

     -niewłaściwe rozplanowanie graficzne wyrazów w stosunku do stronnicy w zeszycie,

     -mylenie kierunku zapisu (pismo lustrzane, pisanie od strony prawej ku lewej).

      

     W ZAKRESIE MOTORYKI DUŻEJ I MAŁEJ, KOORDYNACJI WZROKOWO-RUCHOWEJ:

     -mała sprawność ruchowa całego ciała, (dziecko słabo biega, skacze ma trudności z nauczeniem się jazdy na rowerze, rolkach itp.),

     -trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych i/lub wymagających uczenia się sekwencji ruchowych (dwutakt, układy gimnastyczne, chodzenie po linii, stanie na jednej nodze itp.),

     -mała sprawność manualna - trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów(wycinanie, sklejanie, rysowanie schematów),

     -trudności z rzucaniem do celu i chwytaniem,

     -niestaranne pismo, litery nie mieszczące się w liniaturze, nieprawidłowy chwyt, zbyt mały lub zbyt duży nacisk ołówka.

      

     W ZAKRESIE FUNKCJI SŁUCHOWO-JĘZYKOWYCH:

     -problemy logopedyczne (wadliwa wymowa),

     -przekręcanie złożonych wyrazów (przestawianie głosek i sylab, asymilacja głosek),

     -trudności z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów, wyróżnianiem części wspólnej wyrazów,

     -używanie sformułowań błędnych pod względem gramatycznym (końcówki, wyrażenia przyimkowe typu: nad, pod, itp.),

     -mylenie głosek w-f, p-b, z-s, i-j, ą-om itp.)

     -trudności z dokonywaniem operacji na głoskach: analizy i syntezy, opuszczania, dodawania, zastępowania.

        Dzieci z trudnościami w nauce, u których stwierdzono dysleksję rozwojową lub ryzyko dysleksji, powinny uczęszczać na zajęcia terapii pedagogicznej w szkole lub w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

     Celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (terapii pedagogicznej) jest usprawnienie funkcji zaburzonych analizatorów, kompensacja braków, ćwiczenie pamięci, koncentracji, doskonalenie umiejętności czytania, pisania, ortografii, wzbudzanie motywacji u uczniów oraz stwarzanie okazji do odnoszenia przez nich sukcesów.

     Uczniowie kierowani są na zajęcia przez wychowawców, powinny posiadać opinię psychologiczno – pedagogiczną lub po wstępnej diagnozie pedagogicznej zgłosić się na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

     Uczniom z dysleksją potrzeba więcej czasu, dodatkowych wzmocnień i wielu powtórzeń, by opanować nowy materiał. Czasem nawet kilkanaście razy więcej powtórzeń tych samych treści w różnych ćwiczeniach niż w przypadku „niedyslektyków”.

     Należy wymagać od nich większego nakładu pracy w porównaniu z innymi uczniami. Uczeń powinien wykazać się samodzielną pracą, wykonywać dodatkowe zadania i ćwiczenia zalecone specjalnie dla niego, które pomogą mu w przezwyciężeniu specyficznych trudności.

     Bardzo ważna jest systematyczność pracy, pod okiem rodziców, w domu. Terapeuci wspierają dzieci - pokazują co i jak ćwiczyć, ale fundamentalne znaczenie ma systematyczna praca w domu i motywowanie uczniów przez rodziców.

     Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne to nie są zajęcia wyrównawcze, nie są na nich odrabiane lekcje. Terapeuci pomagają usprawniać zaburzone funkcje i opanować umiejętności, z którymi uczniowie mają problemy.

     ZAJĘCIA SĄ DOBROWOLNE, A RODZICE MUSZĄ  NA UDZIAŁ W NICH WYRAZIĆ ZGODĘ!