• SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! - rozwój doradztwa zawodowego - PROJEKT

    •  

     Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego  w szkołach podstawowych  m. st. Warszawy

     realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie   10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.

      

     Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - RPO WM na lata 2014 - 2020.

     Nr umowy RPMA 10.03.03-14-c030/18-00 z dnia 21.11.2019 roku.

      

     Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy

      

     Projekt realizowany jest w okresie: grudzień 2019 – czerwiec 2021 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim

     Dofinansowanie projektu z UE: 3 916 972,50 zł

      

     http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21916-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach

      

     http://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst


     Szanowni Państwo


     Od grudnia nasza Szkoła bierze udział w projekcie "Sięgnij po Więcej!" - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawa. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły.
     W tym celu został utworzony Punkt Informacji i Kariery (PIK). Jest to miejsce, w którym uczniowie będą mogli porozmawiać o planach wyboru szkoły, czy zawodu. Zapraszam również rodziców uczniów.
     PIK mieści się na pierwszym piętrze 109a(gabinet Pedagogów).

     Na wszystkie zainteresowane osoby będę czekała w poniedziałki w godzinach 13.45 - 16.00.


     Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam.
     Koordynator projektu "Sięgnij po więcej"
     Sylwia Kanclerz