• Konkursy szkolne i pozaszkolne - klasy I-III

    • "Znam polskie legendy"

      

     _Znam_polskie_legendy_szczegóły.docx


     Dzielnicowy konkurs fotograficzno - kreatywny pt.

     "Zmieniamy Świat na lepsze"

      

      

      

     1. Organizatorzy:

      

     Organizatorem konkursu dzielnicowego pod tytułem ,, Zmieniamy Świat na lepsze” jest Szkoła Podstawowa nr 301 z Oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka,

     ul. Brygadzistów 18, 01-384 Warszawa. Koordynatorami konkursu są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Joanna Witkowska, Dagmara Szczepanek-Szot.

      

     2. Cele konkursu:

      

     Celem konkursu ,,Zmieniajmy Świat na lepsze” jest pobudzanie wrażliwości u dzieci na problemy otaczających ich ludzi. Czas pandemii był doskonałą okazją do tego, by zastanowić się nad tym, jak drobne uczynki mogą zmienić świat i obudzić w ludziach wielką miłość. Zadaniem dzieci jest uchwycenie za pomocą ujęcia fotograficznego zdarzenia, które sprawi, że nasz świat może stać się lepszym, że zaczniemy na niego patrzeć przez ,,różowe okulary’’. Zdjęcie ma motywować do działania, odbudować w najmłodszych poczucie empatii i zrozumienia. Konkurs ma na celu kształtowanie właściwego światopoglądu u młodych ludzi oraz pobudzenie ich kreatywności, ponieważ jest wiele możliwości, ukazania czynienia dobra na jednym ujęciu. Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Warto jest wpajać je dzieciom od najmłodszych lat po to, by na dalszym etapie życia potrafiły funkcjonować w społeczeństwie i osiągać sukcesy znać reakcję ludzi na konkretne zachowania i odpowiednio reagować. Otrzymana pomoc od ludzi budzi w nas poczucie wdzięczności a także chęć odwdzięczenia się za dane dobro. W taki sposób rozpoczynamy łańcuch dobroci, którym możemy opleść cały świat

     tym samym - ,, zmienimy go na lepsze!’’.

      

     Cele konkursu:

     • rozbudzenie wrażliwości u dzieci na pomoc innym
     • kształtowanie empatii
     • motywowanie młodych ludzi do działania i myślenia pozytywnego
     • kształtowanie postawy współdziałania
     • rozwijanie kreatywności
     • rozbudzenie uważności na osoby wokół nas
     • kształtowanie poczucia sprawczości i satysfakcji

      

      

     1. Zasady konkursu:

      

     Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

      

     Etap pierwszy 11.03.2021r.-12.04.2021r. szkoła biorąca udział w konkursie wyznacza koordynatora, do którego wysyłane są zdjęcia konkursowe. Koordynator wybiera najlepsze zdjęcia, zgodne z tematem i regulaminem konkursu. Następnie wysyła do organizatorów konkursu.

      

     Etap drugi: 13.04.2021r.- 26.04.2021r. organizatorzy zbierają prace (zdjęcia) ze wszystkich szkół biorących udział w konkursie, organizują komisję trzyosobową która wybiera najlepsze, zgodne z tematem, celami prace. Etap ten wyłoni laureatów konkursu.

      

     1. Adresaci konkursu: uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
     2. Zasięg konkursu: konkurs ma charakter dzielnicowy (Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy).

     6.    Zasady uczestnictwa w konkursie:

     - uczestnik samodzielnie wykonuje zdjęcie zgodne z tematem (sprzęt dowolny: aparat fotograficzny, smartfon, tablet)

     - nadaje odpowiedni temat zdjęcia (zdjęcie- forma elektroniczna jpg)

      

      7.  Zdjęcie przesłane na adres poczty elektronicznej: witkowska.joanna@office.zsp2.pl

     - w temacie maila wpisujemy temat konkursu -,, Zmieniajmy Świat na lepsze”

     - w opisie wpisujemy dane osobowe: imię, nazwisko, szkoła, do której uczęszcza                               dziecko oraz klasa

     - prace przesyłamy do dnia 23.04.2021r.

      8.  Przesłane prace są własnością organizatora.

      9.  Terminy:

               -  dostarczenie gotowych prac do dnia 23.04.2021r.

               -  rozstrzygnięcie konkursu dnia 27.04.2021r.

               -  ogłoszenie wyników zostanie przesłane na adres szkół biorących udział w konkursie

            - podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej z     Oddziałami Integracyjnymi nr 301. O dniu i godzinie szkoły zostaną poinformowane oddzielnym komunikatem.

      

     10. Kryteria oceny prac konkursowych:

      

     Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów,

     a ocenie poddane będą następujące elementy:

     - zgodność pracy z tematem konkursu,

     - kreatywność ujęcia tematu,

     Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie podlegał zmianie.

      

     11. Nagrody dla laureatów:

     Laureaci konkursu otrzymują nagrody, uczestnicy dyplomy za udział

      

     12. Postanowienia końcowe:

      

     Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka             konieczność. Przypadki nieobjęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne rozstrzygać będzie jury.

     Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 301 imion i nazwisk laureatów konkursu oraz ich prac.

      

     Wszelkich informacji o konkursie udziela:

     Joanna Witkowska pod nr tel. 519 194 125,

     Koordynatorki konkursu: Joanna Witkowska, Dagmara Szczepanek-Szot

      

     Zgoda_na_udzial_w_konkursie.doc

      

      


     Konkurs informatyczny SŁONECZNE PROGRAMOWANIE dla klas II-VII

      

     Zachęcamy uczniów klas II-VII do udziału w konkursie informatycznym "Słoneczne Programowanie" organizowanym przez SP nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25.

     Konkurs polega na przygotowaniu pracy w środowisku Scratch.
     Temat: Animacja lub gra, jako pomoc dydaktyczna dla Twojego ulubionego przedmiotu.

     -Każda szkoła może zgłosić 5 prac konkursowych.
     -Pliki należy zapisać wg wzoru: imię_nazwisko_kl_sp_nr.
     -Prace muszą być wykonane indywidualnie.
     -Prace należy składać u nauczycieli informatyki do dnia 1 kwietnia 2021 r.
     -Prace będą ocenianie w kategoriach wiekowych.

     Kryteria oceny prac:
     -wartość merytoryczna,
     -oryginalny pomysł i sposób wykonania,
     -wartość informatyczna,
     -dopracowanie.

     Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej SP nr 357 dnia 7.05.2021r.
     Przekazanie dyplomów oraz nagród do szkół nastąpi ok. 21.05.2021r.

      


      

     Zapraszamy do udziału w konkursie O KROPELCE WODY, CO W ŚWIECIE MIAŁA PRZYGODY organizowanym przez SP nr 363 przy ul. Rozłogi 10 dla klas II i III.

     Zadaniem uczniów jest napisanie, zilustrowanie i złożenie w książeczkę opowiadanie O kropelce wody co w świecie miała przygody. Gotowe książeczki należy złożyć do 12.03.2021r. u wychowawcy klasy.

     Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19.03.2021r., a wyniki zostaną opublikowane na stronie organizatora dnia 22.03.2021r. w Światowy Dzień Wody.

     Ocenie poddane będą następujące elementy:
     - zgodność pracy z tematem konkursu,
     - poprawność gramatyczna i językowa,
     - ciekawe przedstawienie opowieści,
     - staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne książeczki.

     Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody pocieszenia
     i dyplomy.

     Zachęcamy do udziału!


     Zapraszam uczniów klas I – III do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia.
     Konkurs odbędzie się 10 marca 2021 r.

     Zgłoszenia, wraz z opłatą za konkurs w wysokości 10 zł, proszę kierować do wychowawców klas do dnia 16 lutego 2021 r.

     Jolanta Parmańczuk - Korsak