Menu główne

Konkursy przedmiotowe 2018/2019 Konkursy szkolne 2018/2019 Certyfikat WARS I SAWA ODKRYWCY TALENTÓW Mistrzowie Kodowania Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Matematyka w naszej szkole... Język polski dodaj do ulubionych Szkolne zespoły taneczne Trening twórczości zajęcia dla dzieci Konkursy szkolne - kronika Konkursy szkolne - kronika Nasze sukcesy - kronika Wojewódzki Konkurs na plakat wywołujący radość dzieci pt. "O uśmiech dziecka’’

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

Konkursy szkolne 2018/2019

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie, który polegać będzie na przygotowaniu kartki świątecznej lub prezentacji multimedialnej z życzeniami w języku hiszpańskim.
Oczywiście treść i poprawność życzeń można konsultować z nauczycielami. Zawsze służymy pomocą. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone ocenami!!
Termin składania prac: do 14.12.2018 (piątek) do nauczycieli języka hiszpańskiego.
Zachęcamy do udziału!!

M. Makarow, D. Tarkowska


Szkoła Podstawowa nr 301 w Warszawie
w ramach podjętej współpracy z tytułu posiadania tego samego patrona  
zaprasza swoich uczniów klas II i III
oraz uczniów

Szkoły Podstawowej  nr 22  w Płocku
i Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce

do udziału w konkursie literackim na napisanie listu do Janusza Korczaka
pt. "Panie Januszu, oto jak wygląda mój patriotyzm na co dzień".

Regulamin konkursu.pdf


KONKURSY PRZYRODNICZE


Zachęcamy do udziału

w Konkursie Dzielnicowym

dla klas 1-3

"Znam legendy polskie"

REGULAMIN_KONKURSU_DZIELNICOWEGO(1).pdf 

Koordynatorzy: Aleksandra Patrycy, Małgorzata Witt, Marta Owczarek

 


Samorząd Uczniowski SP 301 serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

"STO UŚMIECHÓW DLA NIEPODLEGŁEJ"
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I – VIII.
2. Czas trwania 22 X- 9 XI.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 XI.
4. W dniach 13 XI – 17 XI zdjęcia wykonane przez uczniów konkursu zostaną wyeksponowane na korytarzach szkoły.
ZASADY
1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie jednej fotografii przedstawiających uśmiechniętych ludzi. Może to być rodzina, przyjaciele lub selfie.
2. Zdjęcie powinno być wywołane w formacie 21 x15 cm.
3. Na odwrocie muszą znaleźć się : imię, nazwisko i klasa do której uczęszcza autor.
4. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą naruszać dóbr osobistych osób trzecich.
5. Prace można dostarczyć w dniach 22 X – 9 XI do opiekunów SU.
Katarzyna Leszczyńska
Małgorzata Kirpsza
Jolanta Parmańczuk- Korsak


Międzyszkolny Konkurs „Opisz, namaluj Niepodległą”

W ramach obchodów 100- lecia niepodległości  Polski,  Szkoła  Podstawowa nr 301
w Warszawie ma zaszczyt zaprosić  do udziału w  konkursie  pt. „Opisz, namaluj Niepodległą”. Zaproszenie kierujemy do uczniów kl. IV- VIII  bemowskich  szkół podstawowych.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorzy

Organizatorami konkursu literacko - plastycznego „Opisz, namaluj Niepodległą” są nauczyciele poloniści Szkoły Podstawowej nr 301 w Warszawie przy ul. Brygadzistów 18, 01-384 Warszawa , tel. 22 664 92 46

 

 1. Cele konkursu:

- uczczenie 100 -lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,

- uświadamianie znaczenia tradycji we współczesnej kulturze,

- zachęcanie uczniów do poznawania historii Polski,

- uwrażliwienie uczniów  na piękno słowa i sztuk plastycznych,

- promowanie różnorodnej twórczości  uczniów  szkół podstawowych.

 

 1. Adresaci konkursu:

  Adresatami konkursu są uczniowie klas IV- VIII  bemowskich szkół podstawowych.
  Konkurs  zostanie przeprowadzony z podziałem na dwie kategorie wiekowe.

             Kl. IV- V

             Kl. VI- VIII

 1. Zasady uczestnictwa:

Temat konkursu może być realizowany w dwóch kategoriach.

Uczestnicy konkursu:

 • tworzą akrostych  NIEPODLEGŁA lub wiersz tematycznie związany z obchodami
  100- lecia niepodległości. 

Utwory mogą być napisane odręcznie lub w wydruku komputerowym formatu A4. (zał.1)

lub

 • przygotowują pracę plastyczną (plakat)

Technika wykonywania prac: rysunek, malarstwo, grafika- techniki płaskie.

Format A3, A4

Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu „Opisz, namaluj Niepodległą”
i mieć charakter indywidualny.  Nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane
w innych konkursach.

Wszystkie prace należy  (utwory) opatrzyć  danymi identyfikacyjnymi autora ( zał. 1) lub w przypadku pracy plastycznej (zał. 2).

Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie. (zał. 3)

Prace konkursowe należy składać osobiście (s. 208, 210) lub przesłać pocztą na adres Szkoła Podstawowa nr 301 ul. Brygadzistów 18 01-384 Warszawa z dopiskiem „Opisz, namaluj Niepodległą” w terminie do 30 listopada 2018 roku.

 

 1. Kryteria oceniania:

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

Uczniowie kl. IV- V

Uczniowie kl. VI- VIII

Prace uczniów oceni komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły.
Komisja konkursowa oceni: zgodność prac z tematem konkursu,  twórczy charakter wierszy, pomysłowość i oryginalność akrostychu i prac plastycznych, szczególne walory literackie lub plastyczne prac, oryginalność i samodzielność pracy.

Komisja konkursowa w poszczególnych kategoriach przyzna po 3 nagrody główne oraz wyróżnienia. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4.12.2018 r. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół do 7.12.2018 r.

Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród nastąpi w drugiej połowie grudnia.
O dokładnym terminie szkoły zostaną poinformowane ze stosownym wyprzedzeniem.

 

 1. Postanowienia końcowe:

- zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,

- decyzja jury jest ostateczna,

- prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.


Dokumenty do pobrania:

 

Załącznik nr 1 (akrostych) - format docx / pdf

Załącznik nr 1 (wiersz)  - format docx / pdf

Załącznik nr 2 - format docx / pdf

Załącznik nr 3 - format docxpdf

 

 

 

 


Regulamin konkursu szkolnego „Nieznany bohater niepodległości”

„Bez nieznanych bohaterów - kobiet i mężczyzn - nie byłoby niepodległej Polski.”

I. Organizator i czas trwania konkursu
1) Konkurs „Nieznany bohater niepodległości” organizowany jest w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej nr 301. 
2) Konkurs trwa od 11.10.2018 r. do 7.11.2018 r.

II. Cele konkursu
1) Popularyzacja wiedzy o polskiej drodze do niepodległości.
2) Pobudzenie kreatywności, zachęcenie dzieci do rozwijania i prezentowania własnych
umiejętności artystycznych i historycznych.
3) Propagowanie osiągnięć artystycznych dzieci.
4) Popularyzacja wiedzy o wybitnych Polakach z różnych dziedzin życia:
 twórców literatury i sztuki 
 naukowców
 sportowców
 działaczy społecznych
 powstańców i żołnierzy
 obywateli Warszawy.
5) Promocja wybitnych a zapomnianych współcześnie mieszkańców Warszawy.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1) Konkurs jest organizowany dla uczniów klas III –VI.
2) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez rodzica/rodziców albo
opiekuna/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika konkursu regulaminu w całości
oraz zobowiązaniem się do przestrzegania określonych w nim zasad.

IV. Zasady konkursu
1) Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie plakatu wraz z portretem bohatera żyjącego w okresie 100 lat niepodległości. 
2) Technika wykonania portretu jest dowolna.
3) Wielkość pracy formatu A3-A0.
4) Pracę powinna zostać wykonana przez jednego ucznia własnoręcznie. 
5) Na odwrocie pracy powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora pracy oraz tytuł. 
6) Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzoną przez siebie pracę złożyć u nauczycieli historii . Uczniowie klas III u wychowawcy klasy.
9) Zgłaszane do konkursu prace nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich
i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

V. Wyłonienie laureatów konkursu, nagrody
1) Wyboru najlepszych prac dokona komisja, w której skład zostaną zaproszeni przedstawiciele uczniów klas ósmych.
2) Komisja przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
3) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 9 listopada 2018 r.

Organizatorzy konkursu: 
Barbara Zadrożna 
Anulka Ziąbek
Maria Herbet

 


Harmonogram Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr 2018 


17 września, godz. 7:00 – rozpoczęcie rejestracji na próbę konkursu.
16 października, godz. 11:45 – zakończenie rejestracji na próbę konkursu.
16-19 października 2018 r. – próbny Konkurs Bóbr (test próbny jest okazją dla uczniów, nauczycieli i szkół do sprawdzenia przygotowań do konkursu pod kątem technicznym i organizacyjnym).
22 października, godz. 7:00 – rozpoczęcie rejestracji na konkurs właściwy.
13 listopada, godzi. 11:45 – zakończenie rejestracji na konkurs właściwy.
13-16 listopada 2018 r. – trwa Konkurs Bóbr 2018! W tym samym czasie uczestnicy konkursów Bóbr ze wszystkich krajów północnej półkuli przystępują do wykonywania zadań.
grudzień 2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu.
marzec 2019 r. – uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród laureatom.

 


Zapraszamy uczniów klas VII - VIII do udziału w I edycji Warszawskiego Konkursu Zoologicznego Irbis organizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. 
I (szkolny) etap konkursu Organizator zaplanował na 30.11.2018 r. Będzie on miał charakter testu wielokrotnego wyboru i będzie zawierał pytania opisowe. 

Konkurs obejmuje tematyką przyczyny wymierania lub spadku liczebności wielu gatunków zwierząt, sposoby zapobiegania degradacji środowiska naturalnego, ochronę rodzimej fauny. 

Regulamin konkursu oraz wszelkie szczegóły znajdują sie na stronie www.zoo.waw.pl/edukacja/konkursy.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują szkolni koordynatorzy konkursu p. M. Sulkiewicz i p. G. Kurek do 18 października

 


Szanowni Państwo, 

zapraszamy uczniów pasjonujących się sztuką origami do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Origami

„Barwy biało-czerwone ukryte w papierze"

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ORIGAMI
„Barwy biało-czerwone ukryte w papierze”

 

I. ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Bohaterów Westerplatte (w ZS nr 32 w Bydgoszczy),
ul. Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz

 

II. CELE KONKURSU:

 1. Kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozbudzanie szacunku do barw narodowych poprzez promowanie ich w sztuce.
 3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji uczniów.
 4. Kształtowanie zamiłowania do sztuki składania papieru.
 5. Nawiązanie współpracy z innymi placówkami.
 6. Kształtowanie umiejętności planowania i wykonywania prac techniką origami.
 7. Doskonalenie sprawności manualnej, wyobraźni przestrzennej, koncentracji i wytrwałości.
 8. Propagowanie origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu.

 

III. ORGANIZACJA KONKURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów całej Polski w grupach wiekowych:

- klasy 1-3,

- klasy 4-8,

- klasy gimnazjalne i licealne.

 1. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę.
 2. Praca powinna być wykonana techniką origami płaskie lub przestrzenne w barwach biało-czerwonych.
 3. Praca może być wykonana z kół, kwadratów oraz innych wielokątów z uwzględnieniem zasady jednorodności stosowanych figur.
 4. Każda praca powinna zawierać metryczkę z następującymi informacjami:

- imię i nazwisko uczestnika – autora pracy

- klasa

- nazwa, adres i telefon szkoły

- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

- mile widziana również nazwa modelu oraz imię i nazwisko kreatora

 

Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie 31 października 2018r. (środa) na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 32 w Bydgoszczy pod adresem: http://www.zs32.bydgoszcz.pl/

Wystawa nadesłanych prac, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 8 listopada 2018r. (czwartek) o godz. 1730.

 

Jury konkursu oceniać będzie:

- zgodność z tematem konkursu
- atrakcyjność wizualną
- estetykę wykonanej pracy
- poziom trudności złożeń
- dobór koloru i papieru

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie specjalne podziękowania. Osoby, które nie będą obecne na wręczaniu nagród, otrzymają je drogą pocztową.

 

Rodzice (opiekunowie prawni) zainteresowanych konkursem uczniów zobowiązani są do wypełnienia poniższych dokumentów:

karta_zgloszenia_oswiadczenie__1_.doc

 

Prace konkursowe należy składać do p. Anny Kukawskiej (sala 103) do 20 października br.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
 • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć