Menu główne

Kalendarz spotkań z rodzicami Zajęcia pozalekcyjne klasy 1 - 3 Zajęcia pozalekcyjne klasy 4 - 8 Sekretariat Dzwonki Stołówka szkolna Ogłoszenia pedagoga Strój szkolny Obwody szkół podstawowych Bemowa Podręczniki dla klas 1 - 3 Podręczniki, klasy 4 - 8, r. szk. 2018/2019 Harmonogram wprowadzania bezpłatnych podręczników Godziny pracy specjalistów Ubezpieczenie szkolne Kalendarium imprez i uroczystości szkolnych Zima w mieście 2019 Stołówka - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Karta Ucznia - ZTM Rowerowy Maj Zajęcia organizowane w szkole przez instytucje z zewnątrz Informacje pielęgniarka Reforma edukacji - prezentacja Dyżury wakacyjne - oddziały przedszkolne Oferty pracy

Informator szkolny

Ogłoszenia pedagoga


 

OGŁOSZENIA PEDAGOGA

2018-2019

Pomoc materialna

 

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.  Stypendium   może otrzymać uczeń klasy I – VIII , u którego  miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy niż kwota 514 złotych.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wypełnia rodzic lub opiekun prawny, dołączając zaświadczenia lub oświadczenia o wszystkich dochodach.

 Wnioski i regulamin przyznawania stypendium szkolnego  dostępne są na stronie www.edukacja.warszawa.pl, w zakładce „Dla ucznia i rodzica” – pomoc socjalna oraz u pedagoga szkolnego w gab.109 a.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć do 17 września 2018 roku do gabinetu 109a w godzinach dyżuru pedagoga  szkolnego.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np.:  utrata pracy rodzica, długotrwała choroba członka rodziny, rozwód rodziców, wypadek lub inne .

O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wysokość zasiłku nie może być wyższa niż 620 zł.

 

Dofinansowanie obiadów przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w trosce o zabezpieczenie ze środków pomocy społecznej gorących posiłków możliwie najliczniejszej grupie dzieci, oferuje bezpłatną pomoc w formie obiadów uczniom w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza1028zł netto. Jeżeli nie jest możliwe udzielenie wsparcia przez OPS, a uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy z dn. 20.06.2012 r. Dyrektor szkoły może przyznać stypendium „Posiłek dla ucznia”. Zainteresowani rodzice mogą zgłosić się do pedagoga szkolnego lub osobiście złożyć wniosek w OPS Dzielnicy Bemowo. Niezbędne jest udokumentowanie dochodów netto.

 

                                                        pedagog szkolny: Dorota Marciniak

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
    01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
  • (22) 664 92 46

Galeria zdjęć