• klasy pierwsze - r. szk. 2021-2022 harmonogram rekrutacji

    •  

     Deklaracja_klasa_pierwsza_integracyjna.docx

      

     Deklaracja_klasa_pierwsza_integracyjna.pdf

      

      


      

     Obwody szkół podstawowych 

      

     Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

     Data

     Etap rekrutacji

     od

     do

     Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

     Od 23 lutego do 1 marca (do godz. 16.00)

     Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).  

     2 marca (od godz. 13.00)

     18 marca

     (do godz. 20.00)

     Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie  


     (rodzice mogą przekazać wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym)  

     2 marca (od godz. 13.00)

     8 marca (do godz. 16.00)

     Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*

     9 marca

     15 marca

     Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

     UWAGA

     Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

      

     16 marca (godz. 15.00)

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej

     2 marca (od godz. 13.00)

     19 marca

     (do godz. 16.00)

     Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

     UWAGA

     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

     23 kwietnia

     (godz. 13.00)

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     23 kwietnia

     (od godz. 13.00)

     29 kwietnia

     (do godz. 16.00)

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
     w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

      

     4 maja  (godz. 13.00)

     Opublikowanie list przyjętych
     i nieprzyjętych.

     Procedura odwoławcza

     od 4 maja

     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
     o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

      

     Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

     16 czerwca

     (godz. 16.00)

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     16 czerwca

     godz. 16.00

     21 czerwca (do godz. 20.00)

     Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie


     (rodzice mogą przekazać wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym). 

     16 czerwca

     17 czerwca (do godz. 16.00)

     Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.

     18 czerwca

     20 czerwca

     Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

      

     21 czerwca (godz. 14.00)

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

     16 czerwca

      

     22 czerwca (do godz. 15.00)

     Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

     UWAGA

     Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

     25 czerwca

     (godz. 13.00)

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     25 czerwca

     (od godz. 13.00)

     1 lipca (do godz. 16.00)

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
     w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     2 lipca (godz. 13.00)

     Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

     od 2 lipca

     Procedura odwoławcza.

     31 sierpnia

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     *szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostaną opublikowane w oddzielnym komunikacie