• RODO

    •  

     INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     Podstawa Prawna:

     ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

     1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  w Warszawie, ul. Brygadzistów 18, 01-384 Warszawa (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Warszawie  i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie)  gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
     2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 będący jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Warszawie i Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie .
     3. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Warszawie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Zespół  Szkolno – Przedszkolny nr 2  nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
     4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
     5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
     6. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  w Warszawie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
     7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.

     Poniżej Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

     Klauzula_informacyjna___rodzice_ZSP_2.pdf