• 2017-2018 - konkursy, nasze działania

    •  

     Wyniki Konkursu "W hołdzie Januszowi Korczakowi - myśli zebrane"

      

     I miejsce - Krzysztof Sobotka, kl. IIIa - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce

     II miejsce - Laura Łuczak, kl. Ib - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce

     III miejsce - Grzegorz Cieślik, kl. III a - Szkoła Podstawowa  nr 22  w Płocku

     Wyróżnienia:

     Jakub Nwonwu, kl. IIb - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301

     Leszek Majewski, kl. IIb - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301

     Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy za udział w konkursie

      


     Serdecznie zapraszamy

     do wzięcia udziału

     w I edycji Wojewódzkiego Konkursu na plakat wywołujący radość dzieci

     pt. O_uśmiech_dziecka.pdf

      

     szczegóły Konkursu


     Szkoła Podstawowa Nr 301 w Warszawie

     w ramach podjętej współpracy z tytułu posiadania tego samego patrona 
     zaprasza swoich uczniów klas I- III

     oraz uczniów Szkoły Podstawowej  Nr 22  w Płocku

     i Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce

     do udziału w konkursie plastycznym  na stronę do książki

     pt. „W hołdzie Januszowi Korczakowi – myśli zebrane”.

      

     1. Organizator konkursu:

                 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301  

                 im. Janusza Korczaka w Warszawie.

                 tel. 226649246 , e-mail szkoły: sekretariat @zsp2.pl

                 

      

     1. Regulamin:

     Cele konkursu:

     1. Głównym motywem pracy jest upowszechnianie słów i myśli  Janusza Korczaka.
     2. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat postaci Janusza Korczaka.
     3. Rozwijanie artystycznych (literackich, plastycznych) zainteresowań i zdolności młodzieży w myśl zasad wychowawczych Janusza Korczaka.
     4. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów.
     5. Kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości.
     6. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizy informacji, korzystania z różnych źródeł dotyczących danej tematyki.

      

     Zadanie konkursowe:

     1. Uczestnik konkursu wykonuje  na kartce A4 typu brystol  jedną stronę  książki.
     2. Na kartce powinna znaleźć się zacytowana dowolna, wybrana myśl Janusza Korczaka , a do niej stworzona ilustracja (technika malarska, graficzna lub rysunkowa).

      

          Warunki uczestnictwa:

            1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół współpracujących  w ramach tego samego  

               patrona  oraz do uczniów szkoły Organizatora.

             2.Autor zgłasza jedna pracę.

             3. Konstrukcja strony do książki:

             ●  technika   –  malarska, graficzna lub rysunkowa.

             ● wymiary – kartka A4.

             ● forma:  arkusz typu brystol.

             ● na odwrocie każdej pracy należy przykleić metryczkę z danymi (imię i nazwisko autora     

                pracy, klasa, nazwa i adres szkoły)

          

             4.  Kryteria oceniania:

              zgodność z tematem konkursu

               oryginalność pracy

               wykorzystane techniki wykonania

              estetyka i walory artystyczne

             5. Do nadesłanej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1

                 do Regulaminu) wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

             6.Praca zgłoszona na Konkurs nie podlega zwrotowi i pozostaje w dokumentacji Organizatora.

      

       

     1. Harmonogram Konkursu:
     1. Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem należy  dostarczyć osobiście

     do  sekretariatu szkoły  lub wysłać w terminie  do   11. 05. 2018 r. na adres:

                               Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301

                                                          ul. Brygadzistów 18

                                                           01-384 Warszawa  

             - z dopiskiem Praca konkursowa  ,,W hołdzie Januszowi Korczakowi –  myśli zebrane”   

     1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22. 05. 2018 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
     2. Najciekawsze prace zostaną zebrane w postaci książki , której tytuł będzie brzmiał :

         „W hołdzie Januszowi Korczakowi – myśli zebrane”.

     1. Jury konkursu przyzna 1,2 i 3 nagrodę oraz  1 wyróżnienie. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane do szkół. Jury konkursu zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

      

      

         IV.  Postanowienia końcowe:

          1.Regulamin niniejszego konkursu zostanie przesłany drogą e- mailową do szkół.

          2.Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje jego Regulamin.

          3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

          4.Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

      

      

      

      

                                                               Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie

                                                             

                                                                                          Organizatorzy